Αστυνομικοί ΕΛΑΣ. Αλλαγές στα έξοδα διημέρευσης, διανυκτέρευσης και δαπάνες μετακίνησης

Αλλαγές στα έξοδα διημέρευσης, διανυκτέρευσης και δαπάνες μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού ΕΛΑΣ

 

Νόμος 4937/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 106/02.06.2022
Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 34
Έξοδα διημέρευσης αστυνομικού προσωπικού – Τροποποίηση περ. 1 και περ. 16 στο άρθρο 1 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015

1. Στο άρθρο 1 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην περ. 1 ως προς τις δαπάνες μετακίνησης του αστυνομικού προσωπικού που εκτελεί αποκλειστικά και μόνο υπηρεσία μεταγωγής κρατουμένων, β) προστίθεται νέα περ. 16, με την οποία ορίζονται τα έξοδα διημέρευσης και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. Δαπάνες μετακίνησης: τα ποσά που αναγνωρίζει ο φορέας για: α. τα έξοδα κίνησης, β. τα έξοδα διανυκτέρευσης, γ. την ημερήσια αποζημίωση, δ. τα έξοδα εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής και ε. το επίδομα αλλοδαπής. Ειδικά για το αστυνομικό προσωπικό που εκτελεί αποκλειστικά και μόνο υπηρεσία μεταγωγής κρατουμένων αναγνωρίζονται από τον φορέα ως δαπάνες μετακίνησης και τα έξοδα διημέρευσης που καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες.

2. Έξοδα κίνησης: το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέ-σων μαζικής μεταφοράς (ή συγκοινωνιακών μέσων) ή της κάρτας απεριόριστων διαδρομών, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου αν επιτρέπεται η χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, η μίσθωση οχήματος αν επιτρέπεται η χρήση του, καθώς και το ποσό της παραγράφου 8 του άρθρου 6.

3. Έξοδα διανυκτέρευσης: το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος.

4. Ημερήσια αποζημίωση: το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας.

5. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής: το ποσό που αναγνωρίζεται για τη μεταφορά του οικιακού εξοπλισμού, της επίπλωσης, του ρουχισμού και των ατομικών ειδών, πλην του αυτοκινήτου.

6. Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής: Το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στον μετακινούμενο στο εξωτερικό, εφόσον η παραμονή του εκεί υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερών.

7. Έδρα: το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή αν ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης.

8. Εντός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση μέχρι πενήντα (50) χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινουμένου ή μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική χώρα και αντίστροφα. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

9. Εκτός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινουμένου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή ανεξάρτητα από απόσταση για μετακίνηση από νησί σε νησί. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

10. Εκτός έδρας ημέρα: κάθε ημέρα μετακίνησης εκτός έδρας του μετακινουμένου, ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει αυθημερόν. Στις ημέρες εκτός έδρας περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

11. Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές.

12. Διανυκτέρευση: η διαμονή του μετακινουμένου, κατά τις νυκτερινές ώρες στην εκτός έδρας μετακίνησή του.

13. Ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανό ή βραδινό)

14. Κατοικία: ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του.

15. Μέλη οικογένειας: ο σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του μέχρι του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένου ή μέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου), εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε Ι.Ε.Κ. δημόσια ή ιδιωτικά ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

16. Έξοδα διημέρευσης: Ως έξοδα διημέρευσης ορίζο-νται το ποσό που αναγνωρίζεται στο αστυνομικό προσωπικό που εκτελεί αποκλειστικά και μόνο υπηρεσία μεταγωγής κρατουμένων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15Α.».

Άρθρο 35
Έξοδα διανυκτέρευσης αστυνομικού προσωπικού – Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 10 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015

Στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, ως προς την αναγνώριση των εξόδων διανυκτέρευσης του αστυνομικού προσωπικού και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:

α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Για το αστυνομικό προσωπικό που εκτελεί αποκλειστικά και μόνο υπηρεσία μεταγωγής κρατουμένων, έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από πέντε (5) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή.»

 
 

Άρθρο 36
Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού – Τροποποίηση περ. Α΄ παρ. 2 άρθρου 11 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015

Στην περ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), προστίθεται νέα υποπερ. στ΄ για την ένταξη επιπλέον λόγου καταβολής ολόκληρης αποζημίωσης και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται:

Α. Ολόκληρη:
α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10.
β. Όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10.
γ. Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.
δ. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο.
ε. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
στ. Στις περιπτώσεις μετακινήσεων του αστυνομικού προσωπικού που εκτελεί αποκλειστικά και μόνο υπηρεσία μεταγωγής κρατουμένων σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10.».

Άρθρο 37
Έξοδα διημέρευσης αστυνομικού προσωπικού – Προσθήκη άρθρου 15 Α στην υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015 (Α΄ 94)

Μετά το άρθρο 15 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται νέο άρθρο 15Α ως εξής:

«Άρθρο 15Α
Ειδικά έξοδα και δαπάνες αστυνομικού προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία μεταγωγής

1. Έξοδα διημέρευσης αναγνωρίζονται όταν ο μετα-κινούμενος εκτελεί υπηρεσία μεταγωγής κρατουμένων από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί και κατά την ίδια ημέρα της άφιξης στον προορισμό, καλείται σε εκτέλεση όμοιας υπηρεσίας ή καλείται να επιστρέψει στην έδρα του. Για να αναγνωριστούν έξοδα διημέρευσης πρέπει κατά την ίδια ημέρα, που ο μετακινούμενος εκτελεί εκτός έδρας υπηρεσία, να μην αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης και να πληρούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 10. Το ύψος των εξόδων διημέρευσης καθορίζεται στο ήμισυ των εξόδων διανυκτέρευσης.
2. Για το αστυνομικό προσωπικό, το οποίο διατίθεται σε υπηρεσία μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής αυτών δικαιολογείται καμπίνα ανεξαρτήτως βαθμού βάσει της οικονομικότερης θέσης. Σ’ αυτή την περίπτωση έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται, όταν η άφιξη ή η αναχώρηση από τον προορισμό πραγματοποιούνται κατά τη νύχτα ανεξάρτητα από την ώρα. Οι ημέρες από την αναχώρηση έως και την ημέρα επιστροφής υπολογίζονται ως ολόκληρες ημέρες εκτός έδρας απασχόλησης.»