Αθλητές ΤΑΑ πετοσφαίρισης

Αριθ.31480 – ΦΕΚ Β 2624 – 02.10.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34116/03-08-2010 (ΦΕΚ Β 1305/19-08-2010) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού κατηγοριών και αριθμού κατά κατηγορία αθλητών, όρων εγγραφών και μετεγγραφών, αποδεσμεύσεων αθλητών ΤΑΑ πετοσφαίρισης, χρόνου διενέργειάς τους, διαδικασία και αρμόδια για την έγκριση αυτών όργανα, όπως ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρ. 1 της υπ’ αριθμ. 34116/03-08-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1305/19-08-2010) υπουργικής απόφασης ως εξής:

Για τα επόμενα δύο χρόνια (αγωνιστικές περίοδοι 2014 – 2015 και 2015-2016): κατηγορία αλλοδαπών αμειβομένων αθλητών που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), μέχρι τέσσερις (4). Ο αριθμός αυτός, των αθλητών της κατηγορίας αυτής, συναρτάται άμεσα με τον αριθμό των αθλητών της προηγούμενης κατηγορίας ως ακολούθως:

Σωματείο που έχει τέσσερις (4) ή περισσότερους αθλητές από χώρες της Ε.Ε. δε δικαιούται να διατηρεί στη δύναμή του κανένα αθλητή από χώρα εκτός Ε.Ε..

Εάν έχει τρεις (3), δύο (2), έναν (1) ή κανένα αθλητή από χώρες της Ε.Ε., έχει τη δυνατότητα να αποκτά αντίστοιχα έναν, δύο, τρεις ή τέσσερις αθλητές από χώρες εκτός Ε.Ε.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 34116/03-08-2010 (ΦΕΚ Β 1305/19-08-2010) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

———

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη)
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. ιν «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137/Α΄/26-07-1985).
β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005).
γ) Του Π.Δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «(ΦΕΚ 28/Α΄/01-03-1985), όπως ισχύει.
δ) Του Π.Δ. 171/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171 Α΄/28-8-2014).
ε) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α΄/25-6-2013).
στ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013).
ζ) Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α΄/10-6-2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει».
η) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/175537/25484/ 22410/11363/8-7-2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό και στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Αγγελική Γκερέκου (ΦΕΚ 1864/Β΄/8-7-2014).
θ) Των παρ. 1 και 2 του αρ. 88 του Ν. 2725/1999, (ΦΕΚ 121/Α΄/17-06-1999).
ι) Του υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2724/29-09-2014 εγγράφου της ΕΣΑΠ συνυπογεγραμμένο από την ΕΟΠΕ και τον ΠΑ.Σ.Α.Π.
ια) Την υπ’ αριθμ. 34116/03-08-2010 (ΦΕΚ Β 1305/19-08-2010) υπουργική απόφαση.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,