Χορήγηση άδειας μεταφοράς οστών

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, Ληξιαρχεία [Δήμων και Κοινοτήτων], ΚΕΠ
Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 1040/Β΄/07.08.2002

Περιγραφή

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδείας μεταφοράς οστών.

Γενικά Δικαιολογητικά

Αίτηση χορήγησης άδειας μεταφοράς οστών
(Απαραίτητο έγγραφο)

Πιστοποιητικό Απολύμανσης Οστών
Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο) ή Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Διαδικασία που θα ακολουθηθεί αν πάει ο πολίτης στα ΚΕΠ

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας μεταφοράς οστών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 1:
Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.

Βήμα 3:
O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια μεταφοράς οστών.