Χορήγηση αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

asyloΣτο ΦΕΚ 90 Α  δημοσιεύτηκε ο ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», οι διατάξεις του άρθρου 6 του οποίου, αφορούν σε ζητήματα που άπτονται της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.2 του ν. 4146/2013, που προστίθεται στο ν. 3386/2005 άρθρο 36 Α, ρυθμίζεται το καθεστώς διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που κατέχουν ή προτίθενται να επενδύσουν σε ακίνητα στην Ελλάδα.

Εκδόθηκε η απόφαση 23195/20.5.2013 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό των δικαιολογητικών, η αριθ. 13/2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και η αριθ. Φ.3497.10/Α.Σ.26968/14.6.2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Χορήγηση αδειών διαμονής σε άτομα που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.1 του ν. 4146/2013, παρέχεται σε πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα δεκαετούς διαμονής στη χώρα, ως νόμιμος εκπρόσωπος φορέα στρατηγικής επένδυσης, καθώς και σε δέκα πρόσωπα που κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη πραγματοποίηση αυτής.

Συχνές ερωτήσεις για ζητήματα που αφορούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα –

Είμαι πολίτης τρίτης χώρας που κατέχω ή προτίθεμαι να αποκτήσω ακίνητο στην Ελλάδα είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως μέτοχος/κάτοχος εταιρικών μεριδίων σε νομικό πρόσωπο ή έχοντας συνάψει μίσθωση σε τουριστικό ακίνητο. Μπορώ να αποκτήσω, μετά την αγορά του ακινήτου, άδεια διαμονής στη χώρα; Εάν ναι, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Ναι. Έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πενταετή άδεια διαμονής εφόσον η αξία του ακινήτου, που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς ή στο συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης, εάν πρόκειται για δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε, είτε έχετε ήδη αγοράσει το ακίνητο, είτε προτίθεστε να προβείτε στην αγορά του, είτε έχετε συνάψει μίσθωση σε τουριστικό κατάλυμα, είναι η ακόλουθη:

α) Απευθύνεστε στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας σας και ζητάτε χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου, τύπου (D).
Για την έκδοση της θεώρησης εισόδου θα πρέπει να προσκομίσετε:
• Διαβατήριο
• Αντίγραφο ποινικού μητρώου από τη χώρα προέλευσης
• Ταξιδιωτική ασφάλιση
• Ιατρικό πιστοποιητικό
• Αποδεικτικά στοιχεία αγοράς του ακινήτου (αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον) ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικονομική δυνατότητα και την πρόθεση του αιτούντος να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση ανάθεσης σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο), στη περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς.
• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή
• Αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ και αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο, εάν έχει συναφθεί δεκαετής μίσθωση τουριστικού καταλύματος.
• Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι το συμβόλαιο αγοράς καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4146/2013 και
• αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών, εάν το ακίνητο έχει αποκτηθεί μέσω νομικού προσώπου.

β) Εφόσον εφοδιαστείτε με την ειδική θεώρηση εισόδου μπορείτε να εισέλθετε στην Ελλάδα και ή να ζητήσετε άμεσα άδεια διαμονής, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αγοράς του ακινήτου ή να προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου, καθόσον η αίτηση για τη χορήγηση άδειας πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου.

Σε ποια υπηρεσία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαμονής; Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου διαμονής του ενδιαφερομένου, εάν δεν έχει γίνει ακόμη μετάπτωση της οικείας Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε δια πληρεξουσίου.
Μαζί με την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, προσκομίζετε τα εξής γενικά δικαιολογητικά:
• Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου.
• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Και τα ακόλουθα ειδικά, ανά κατηγορία δικαιολογητικά:
Ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, εξ’ ολοκλήρου ή εξ’ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα:
• Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ
τουλάχιστον.
• Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι το συμβόλαιο αγοράς καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4146/2013.
• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, τους ανήκουν εξ’ ολοκλήρου:
• Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον.
• Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι το συμβόλαιο αγοράς καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4146/2013.
• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
• Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι
ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών.
• Βεβαίωση ότι ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011:
• Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά
καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ.
• Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Μέλη οικογένειας:
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Τα αιτήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν συνοδεύονται από παράβολο, καθόσον δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη.

Μπορώ να αποκτήσω περισσότερα του ενός ακίνητα με αυτοτελή αξία μικρότερη των €250,000 ευρώ και συνολική αξία ίση ή μεγαλύτερη του ποσού αυτού;

Ναι, έχετε αυτή τη δυνατότητα και δικαιούστε άδειας διαμονής, ανεξαρτήτως εάν κατέχετε ένα ή περισσότερα ακίνητα, ίσης ή μεγαλύτερης των 250.000 ευρώ αξίας.

Υποχρεούμαι να αποδείξω την πηγή των εισοδημάτων μου;

Το εισόδημά σας θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα (λ.χ. βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές.

Η άδεια διαμονής μου παρέχει τη δυνατότητα να εργάζομαι ή να ασκώ οικονομική δραστηριότητα;

Η άδεια διαμονής δεν επιτρέπει καμία μορφή απασχόλησης στην Ελλάδα. Στην έννοια της απασχόλησης δεν συμπεριλαμβάνεται η οικονομική δραστηριότητα με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους Δ.Σ. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ποια μέλη της οικογένειάς μου δικαιούνται άδειας διαμονής; Τα τέκνα μου έχουν πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση; Έχω πρόσβαση στο σύστημα υγείας;

Ως μέλη οικογένειας που δικαιούνται εισόδου και διαμονής νοούνται:
α. Οι σύζυγοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί.
β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.
Οι κάτοχοι άδειας διαμονής έχουν πρόσβαση στην υγεία και στη δημόσια παιδεία, κατ’ αναλογία με τους Έλληνες.

Δικαιούμαι να ζητήσω μελλοντικά ελληνική ιθαγένεια;

Ο νόμος δεν παρέχει τη δυνατότητα, στους κατόχους του συγκεκριμένου καθεστώτος διαμονής, να τους χορηγηθεί ελληνική ιθαγένεια.

Έχω τη δυνατότητα με τη θεώρηση εισόδου ή την άδεια διαμονής να ταξιδεύω στο χώρο Σένγκεν;

Δεδομένης της αρχής της ισοδυναμίας μεταξύ αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διαρκείας, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία του κατόχου στον ενιαίο χώρο Schengen, κάθε πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος θεωρήσεως μακράς διαρκείας, που έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος, και έχει περίοδο ισχύος έως ένα έτος, δύναται να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη για τρεις μήνες ανά εξάμηνο, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ισχύουν για τον κάτοχο αδείας διαμονής, ενώ παρέχεται και το δικαίωμα πολλαπλών εισόδων.

Διαμένω ήδη στη χώρα με άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητο άτομο. Έχω τη δυνατότητα να μεταβάλω την άδεια διαμονής μου σε πενταετή, λόγω κατοχής ακινήτου;

Ναι, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 36 Α του ν. 3386/2005.

Έχω εισέλθει στην Ελλάδα με τουριστική θεώρηση εισόδου, προκειμένου να προβώ σε αγορά ακινήτου. Μπορώ να αιτηθώ άδεια διαμονής;

Ναι, εφόσον βρίσκεστε στην Ελλάδα κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4146/2013 (18-04-2013) στην Ελλάδα και έχετε προβεί σε αγορά ακινήτου, αρκεί η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής να υποβληθεί πριν τη λήξη ισχύος της θεώρησης εισόδου.