Δικαιολογητικά για εθνική θεώρηση εισόδου (VISA) και άδεια διαμονής

Αριθμ. 95391/2024 – ΦΕΚ τεύχος Β 1807/22.03.2024
Καθορισμός των ειδικών δικαιολογητικών, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023 (Α’ 81).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά, ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης, και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών διαμονής του Κώδικα Μετανάστευσης, τα οποία οφείλει να υποβάλει ο πολίτης τρίτης χώρας, ως κατωτέρω:

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής

Πολίτης τρίτης χώρας (εφεξής π.τ.χ.), ο οποίος επιθυμεί να λάβει μία από τις άδειες διαμονής του άρθρου 9 του ν. 5038/2023, οφείλει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της, μετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της αντίστοιχης θεώρησης εισόδου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του ν. 5038/2023.

Η υποβολή των αιτήσεων για την αρχική χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και των δικαιολογητικών που καθορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου [εφεξής: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση»] από τον π.τ.χ. ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή από τον σύζυγο, ανιόντα/ανιόντες και ενήλικο κατιόντα/κατιόντες του με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Άρθρο 2
Κοινά δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής

Άρθρο 3
Εθνική θεώρηση εισόδου (Visa D) και άδεια διαμονής για παροχή εξαρτημένης και εποχικής εργασίας – Κατηγορία «Ε»

Άρθρο 4
Ε1. Άδεια διαμονής με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης κατά την Οδηγία (ΕΕ 2021/1883)/«Μπλε κάρτα της ΕΕ» (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

Άρθρο 5
Ε2. Άδεια διαμονής στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης κατά την Οδηγία 2014/66/ΕΕ (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

Άρθρο 6
Ε3. Άδεια διαμονής για απασχόληση ειδικού σκοπού κατά τα άρθρα 59 και 60 του ν. 5038/2023

Άρθρο 7
Ε4. Άδεια διαμονής για απασχόληση κατόπιν μετάκλησης κατά το άρθρο 61 του ν. 5038/2023 (αρμόδια για την έγκριση απασχόλησης και τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 8
Ε5. Τίτλος διαμονής και απασχόλησης (Εθνική Θεώρηση Εισόδου – VISA D) με σκοπό την εποχιακή εργασία κατά την Οδηγία 2014/36/ΕΕ (αρμόδια για την έγκριση απασχόλησης η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 9
Ε6. Άδεια Διαμονής Εποχιακών Εργαζομένων κατά το άρθρο 66 του ν. 5038/2023 (αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 10
Ζ1. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) και άδεια διαμονής Ψηφιακών Νομάδων (άρθρο 68, ν. 5038/2023) (αρμόδια για την χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 11
Ζ2. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων (άρθρο 69, ν. 5038/2023)

Άρθρο 12
Ζ3. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) πνευματικών δημιουργών (άρθρο 70, ν. 5038/2023)

Άρθρο 13
Ζ4. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ με σκοπό την παροχή υπηρεσίας (άρθρο 71, ν. 5038/2023)

Άρθρο 14
Ζ5. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας (άρθρο 72, ν. 5038/2023)

Άρθρο 15
Ζ6. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε πολίτες τρίτων χωρών αρχηγούς οργανωμένων ομάδων τουρισμού (άρθρο 73, ν. 5038/2023)

Άρθρο 16
Ζ7. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) αθλητών, προπονητών και λοιπού εξειδικευμένου προσωπικού για αθλητική προετοιμασία (άρθρο 74, ν. 5038/2023)

Άρθρο 17
Ζ8. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης έναντι αποζημίωσης (άρθρο 75, ν. 5038/2023)

Άρθρο 18
Ζ9. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa) (άρθρο 76, ν. 5038/2023).

Άρθρο 19
Ζ10. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) σε πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο (άρθρο 77, ν. 5038/2023).

Άρθρο 20
Ζ11. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) και άδεια διαμονής τύπου Ι.1 σε υποτρόφους του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright) (άρθρο 78, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

Άρθρο 21
Ζ12. Τίτλος διαμονής (εθνική θεώρηση εισόδου) και άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την εισδοχή για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου (άρθρα 79, παρ. 2, περ. α και 163, παρ. 7α, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 24
Αυτοτελής άδεια διαμονής για οικογενειακούς λόγους (Τύπου «Ο», Κατηγορία Ο.2) (αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά περίπτωση)

Άρθρο 25
Δελτίο διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα (Ο3) (αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 26
Άδειες διαμονής για επενδυτικούς λόγους (Κατηγορία τύπου “Β”) (άρθρα 94 – 100, ν. 5038/2023)

Άρθρο 27
Β1. Στρατηγικοί επενδυτές (Φυσικά πρόσωπα μέλη Δ.Σ. ή μέτοχοι αλλοδαπού νομικού προσώπου φορέα στρατηγικής επένδυσης) (άρθρα 94, 95 και 96, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

Άρθρο 28
Β2. Άδεια διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης μέσω σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης (άρθρα 94, 95 και 97, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

Άρθρο 29
Β.3 Άδεια διαμονής στελεχών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, θυγατρικών αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (άρθρα 94, 95 και 98, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

Άρθρο 30
Β4. Χρηματοοικονομικές επενδύσεις (άρθρα 94, 95 και 99, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

Άρθρο 31
Β.5 Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) (άρθρα 94, 95 και 100, ν. 5038/2023) (αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας διαμονής η υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της χώρας)

Άρθρο 32
Η1. Άδεια διαμονής για λόγους σπουδών κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 (άρθρο 106, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Χώρας)

Άρθρο 33
Η2. Άδεια διαμονής για εθελοντική υπηρεσία κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 (άρθρο 108, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 34
Η3. Άδεια διαμονής ερευνητή κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 (άρθρο 110, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)
.
Άρθρο 35
Η4. Προσωρινή διαμονή (Τίτλος διαμονής τύπου Η4) – Πρακτική άσκηση πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται με εθνική θεώρηση εισόδου κατά την Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 (άρθρο 114, ν. 5038/2023)

Άρθρο 36
Χορήγηση άδειας διαμονής για παραμονή σπουδαστών και ερευνητών με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα (άρθρο 119, ν. 5038/2023) (άδειες διαμονής τύπου Ε1, Ε3, Β1) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ανά περίπτωση κατηγορίας)

Άρθρο 37
Η5. Άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επαγγελματική κατάρτιση σε Κολλέγια, δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ) (άρθρο 128, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Χώρας)

Άρθρο 38
Η6. Τίτλος διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών εργαζόμενων σε επιχείρηση, εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ή σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια, τα οποία παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές, βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν (άρθρο 129, ν. 5038/2023)

Άρθρο 39
Η7. Άδεια διαμονής υποτρόφων – συμμετεχόντων σε ειδικά προγράμματα (άρθρο 130, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 40
Η8. Τίτλος διαμονής φοιτητών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής, που συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4692/2020 (τίτλος διαμονής τύπου “Η.8”, άρθρο 131, ν. 5038/2023)

Άρθρο 41
Η9. Άδεια διαμονής για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στις Ακαδημίες και τα Σχολεία του Εμπορικού Ναυτικού (άρθρο 132, παρ. 1, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 42
Η9. Άδεια διαμονής για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους (άρθρο 132, παρ. 2, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 43
Η9. Εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (άρθρο 132, παρ. 3, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 44
Η9. Εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών (άρθρο 132, παρ. 4, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 45
Η9. Εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για φοίτηση με σκοπό την εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (άρθρο 132, παρ. 5, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

Άρθρο 46
Η10. Εθνική θεώρηση εισόδου και άδεια διαμονής για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (άρθρο 133, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Άρθρο 47
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους (κατηγορία “Α”)

Άρθρο 48
Α1. Άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σε θύματα εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας, σε θύματα εργατικών ατυχημάτων, σε όσους παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης, καθώς και σε πολίτες τρίτων χωρών που με κίνδυνο της ζωής τους, προέβησαν σε πράξεις κοινωνικής αρετής, προσφοράς και αλληλεγγύης που προάγουν τις αξίες του ανθρωπισμού (ad hoc residence permit – άρθρο 134, παρ. 1, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

Άρθρο 49
Α2. Θύματα εμπορίας ανθρώπων που υπάγονται στις διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Παλέρμο που κυρώθηκε με τον ν. 3875/2010 (Α’ 158) (άρθρο 134, παρ. 2α, ν. 5038/2023) (αρμόδια η υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου)

Άρθρο 50
Α3. Άδεια διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν είτε με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας, είτε ως ανήλικοι, σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) (άρθρο 134, παρ. 2β, ν. 5038/2023)

Άρθρο 51
Α4. Άδεια διαμονής ενήλικων πολιτών τρίτων χωρών, ανίκανων να επιμεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι αδύνατη (α)” (άρθρο 134, παρ. 4, περ. α’ στ. αα, ν. 5038/2023)

Άρθρο 52
Α4. Άδεια διαμονής σε ανηλίκους, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί με απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών (άρθρο 34, παρ. 4, περ. α’, υποπερ. αβ’, ν. 5038/2023)

Άρθρο 53
Α4. Άδεια διαμονής σε ανήλικους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια, είτε με δικαστική απόφαση, είτε κατόπιν κατάρτισης έγγραφης σύμβασης των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου ή του φορέα που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου με τους ανάδοχους γονείς (γ)”) (άρθρο 134, παρ. 4, περ. α, υποπερ. αγ’, ν. 5038/2023)

Άρθρο 54
Α5. Εθνική θεώρηση και άδεια διαμονής σε ανήλικους φιλοξενούμενους σε οικοτροφεία που λειτουργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων Υπουργείων (άρθρο 134 παρ. 4, περ. β’, ν. 5038/2023)

Άρθρο 55
Α6. Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 134 παρ. 5 και 6, ν. 5038/2023)

Άρθρο 56
Α7. Άδεια διαμονής θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών κατά την Οδηγία 2004/81/ΕΚ (άρθρο 138, ν. 5038/2023)

Άρθρο 57
Μ1. Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος (Οδηγία 2003/109/ΕΕ) (άρθρο 145, ν. 5038/2023)

Άρθρο 58
Μ2. Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άρθρο 161, ν. 5038/2023)

Άρθρο 59
Ν. Τίτλοι διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλοι διαμονής κατηγορίας “Ν”, άρθρο 162 και π.δ. 106/2007)

Άρθρο 60
Ι1. Άδεια διαμονής προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 163, παρ. 1, ν. 5038/2023)

Άρθρο 61
I2. Άδειες διαμονής (α) ενηλίκων, άνω του 20ού έτους της ηλικίας τους, τέκνων μελών του διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής εφόσον συγκατοικούν με τους γονείς τους, (β) ενηλίκων, άνω του 20ού έτους της ηλικίας τους, τέκνων προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα, καθώς και (γ) εξαρτώμενων μελών οικογένειας, ανιόντων πρώτου βαθμού συγγένειας, μελών του διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής, καθώς και προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα (άρθρο 163, παρ. 2, ν. 5038/2023 -αρμόδια αρχή η υπηρεσία μίας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της χώρας)

Άρθρο 62
Ι3. Άδεια διαμονής σε εργαζόμενους ως ιδιωτικούς υπηρέτες μελών Διπλωματικών Αποστολών, σύμφωνα με την παρ. η, του άρθρου 1 της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 «Περί των Διπλωματικών Σχέσεων», η οποία έχει κυρωθεί με το ν.δ. 503/1970 (Α’ 108), οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και καλούνται στην Ελλάδα (παρ. 3 του άρθρου 163 ν. 5038/2023)

Άρθρο 63
I.4 Άδεια διαμονής για λήψη ιατρικής – νοσηλευτικής και παρηγορητικής φροντίδας (άρθρο 163, παρ. 4α, ν. 5038/2023)

Άρθρο 63
Ι4. Χορήγηση άδειας διαμονής σε συνοδό/ συνοδούς, πολίτη τρίτης χώρας που εισέρχεται στην Ελλάδα για ιατρική – νοσηλευτική και παρηγορητική φροντίδα (άρθρο 163 παρ. 4α, ν. 5038/2023)

Άρθρο 64
Ι.5 Τίτλος διαμονής και άδεια διαμονής σε πολίτες Καναδά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων, βάσει της Συμφωνίας Ελλάδας και Καναδά (Work and Holiday Visa) που κυρώθηκε με τον ν. 4091/2012 (Α’ 219) (άρθρο 163, παρ. 5, ν. 5038/2023)

Άρθρο 65
Ι6. Άδεια διαμονής ανταποκριτών ξένου τύπου που έχουν διαπιστευθεί στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή η διαδικασία διαπίστευσής τους βρίσκεται σε εξέλιξη (άρθρο 163, παρ. 6, ν. 5038/2023)

Άρθρο 66
Ι8. Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με επαρκείς πόρους διαβίωσης (άρθρο 163, παρ. 8α, ν. 5038/2023)

Άρθρο 67
Ι8. Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και συνταξιοδούνται από ελληνικό δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (άρθρο 163, παρ. 8, περ. δ, ν. 5038/2023)

Άρθρο 68
P. Άδειες διαμονής για λόγους διεθνούς και προσωρινής προστασίας (άρθρα 164 – 166, ν. 5038/2023)

Άρθρο 69
Υ. Άδειες διαμονής ομογενών (άρθρο 167 – 169, ν. 5038/2023)

Άρθρο 70
Υ.1 Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού (άρθρο 167, παρ. 1, 4, 5, ν. 5038/2023)

Άρθρο 71
Υ.1 Άδεια διαμονής σε ενήλικα μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού (άρθρο 167, παρ. 4, ν. 5038/2023)

Άρθρο 72
Υ1. Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι επικαλούνται ομογενειακή ιδιότητα αλλά δεν κατείχαν προηγούμενο τίτλο διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικής αρχές (άρθρο 167, παρ. 7, ν. 5038/2023)

Άρθρο 73
Υ.1. Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι επικαλούνται ομογενειακή ιδιότητα αλλά δεν κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού (άρθρο 167, παρ. 7, ν. 5038/2023)

Άρθρο 74
Υ2. Άδεια διαμονής και εργασίας των ομογενών από Αλβανία, Τουρκία και πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (άρθρο 168, ν. 5038/2023)

Άρθρο 75
Υ3. Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών μελών οικογένειας ομογενών από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (άρθρο 169, ν. 5038/2023)

Άρθρο 76
Χ. Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής (άρθρο 16, παρ. 4-6)

Άρθρο 77
Αυτοτελής άδεια διαμονής σε τέκνο, κάτοχο ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, που ενηλικιώνεται

Άρθρο 78
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει 31 Μαρτίου 2024

 

Αναλυτικά το κείμενο των διατάξεων της ΚΥΑ αριθμ. 95391/2024 – ΦΕΚ τεύχος Β 1807/22.03.2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης