Χρήση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών ιδιωτικών σχολείων

Αριθμ. 212873/ΓΔ4 – ΦΕΚ B 3585 – 31.12.2014

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών ιδιωτικών σχολείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η διαμονή και φιλοξενία νέων έως 25 ετών και των συνοδών τους πραγματοποιείται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ιδιωτικού σχολείου σε χρόνο εκτός των διδακτικών ημερών και εκτός του διδακτικού ωραρίου.

Άρθρο 2
Ως χώροι διαμονής και φιλοξενίας θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες και θα διαμορφωθούν κατάλληλα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της διαμονής με τους κάτωθι όρους:
Α. Ο μέγιστος αριθμός κλινών ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε οκτώ (8) κλίνες.
Β. Η ελάχιστη αναλογία εμβαδού αίθουσας διδασκαλίας ανά κλίνη ορίζεται σε πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα.
Γ. Κάθε κλίνη θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από ένα ερμάριο κατάλληλο για την τοποθέτηση των προσωπικών ειδών και του ρουχισμού του χρήστη της κλίνης.

Άρθρο 3
Για τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας ως χώρων διαμονής απαιτείται το ιδιωτικό σχολείο να διαθέτει:
Α. Εστιατόριο αποτελούμενο από μαγειρείο και τραπεζαρία ανάλογα με την προβλεπόμενη δυναμικότητα φιλοξενούμενων.
Β. Αποχωρητήρια, νιπτήρες και καταιονητήρες (ντους) σε αναλογία ένα από το καθένα ανά δέκα (10) διαμένοντες.
Γ. Ο αριθμός των νέων έως 25 ετών και των συνοδών τους δεν μπορεί σε σύνολο να υπερβαίνει τον αριθμό των μαθητών του ιδιωτικού σχολείου σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του.
Δ. Προσβασιμότητα για ΑμεΑ σε όλους τους χώρους του ιδιωτικού σχολείου.
Ε. Καθημερινή καθαριότητα όλων των χώρων του ιδιωτικού σχολείου που χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής των νέων έως 25 ετών και των συνοδών τους.

Άρθρο 4
Για τη διαμονή και φιλοξενία νέων έως 25 ετών καθώς και των συνοδών τους τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση το ιδιωτικό σχολείο να διοργανώνει παράλληλα εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές δραστηριότητες στις οποίες αυτοί θα συμμετέχουν. Το χρονικό διάστημα της διαμονής και φιλοξενίας είναι ανάλογο με αυτό της διοργάνωσης των εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 5
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ