Χρόνος άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Χρόνος άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Ασκούμενοι υποψήφιοι δικηγόροι για άσκηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Αριθμ. 46189 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4334/17.09.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 59192/28-01-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Β’ 397).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 59192/28-01-2021 (Β’ 397) Κοινής Υπουργικής απόφασης,ως ακολούθως:

Συμπληρώνουμε την παρ. (β), ως εξής:

«Ορίζεται το ανώτατο όριο του χρονικού διαστήματος άσκησης δύο (2) εκ των πέντε (5) υποψήφιων δικηγόρων που ήδη διενεργούν την πρακτική τους άσκηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α ́ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 59192/28.01.2021 (Β’ 397) κοινή υπουργική απόφαση.