ΓΕΑ-ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ. Στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό

ΓΕΑ-ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ. Στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό

Πρόσληψη Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, ανά Γνωστικό Αντικείμενο, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019Είκοσι μία (21) θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης(Μ.Α.), για τη διεξαγωγή κατ’ εξοχήν Διδακτικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3187/2003 και του άρθρου 58 του ΠΔ 151/2013, για τα ακόλουθα Γνωστικά Αντικείμενα

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Mεσογείων 227-231, τ.κ. 15561 Χολαργός για Σχολή Ικάρων, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Mεσογείων 227-231, τ.κ. 15561 Χολαργός) για Σχολή Ικάρων, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.

2. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοσμητεία της Σχολής Ικάρων:

α. Στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193681. β. Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Ικάρων, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00, και στο τηλέφωνο: 210-8193851.

3. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση του/της υποψήφιου/ας (ένας φάκελος για κάθε μάθημα). Υποψήφιοι/ες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη επικυρωμένα όπου απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία.

4. Με μέριμνα της Σχολής Ικάρων θα ανακοινωθούν αυτοί/ες που θα επιλεγούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην ιστοσελίδα της Σχολής https://hafa.haf.gr/news/academic-announcements

Το κείμενο της προκήρυξης