Διαδικασία και δικαιολογητικά για την αίτηση ισοτιμίας τίτλων σπουδών

Σύσταση, συγκρότηση και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ισοτιμιών (Ε.Ι.) τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης. Όροι, Προϋποθέσεις και Διαδικασία. (Αριθμ. ΔΠ/59948/17.10.2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3710/20.10.2017)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής Ισοτιμιών
1. Στην έδρα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) συνιστάται Επιτροπή Ισοτιμιών (Ε.Ι.), η οποία αποτελείται από οχτώ (8) μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
2. Στην Επιτροπή αυτή, μετέχουν επιστήμονες με προηγούμενη εμπειρία ως μέλη αντίστοιχων επιτροπών ή/και επιστήμονες και ειδικοί στα θέματα που αποτελούν το έργο της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 2, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και συνταξιούχων των τομέων αυτών με προηγούμενη εμπειρία, ως μελών αντίστοιχων επιτροπών στα θέματα καθώς και στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με προηγούμενη εμπειρία στα θέματα αυτά. Τα 4 τουλάχιστον μέλη που συγκροτούν την Ε.Ι., τακτικά ή/και αναπληρωματικά, προέρχονται απαραίτητα από το τακτικό προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
3. Καθήκοντα Προέδρου της Ε.Ι. ασκεί μέλος της Επιτροπής που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την παρούσα απόφαση. Τον Πρόεδρο της Ε.Ι., όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει αντικαθιστά ο αναπληρωτής του. Η Ε.Ι. υποστηρίζεται γραμματειακά είτε από υπάλληλο που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είτε από εξωτερικό συνεργάτη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι ορίζονται με τον αναπληρωτή του με την παρούσα απόφαση.
4. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής είναι τριετής.
5. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους παρά μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση καθηκόντων τους. Είναι δυνατή η αντικατάσταση μέλους της Ε.Ι. που παραιτήθηκε ή εξέπεσε ή αποχώρησε από νέο μέλος, το οποίο ορίζεται και διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά.
6. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι εισηγήσεις της Ε.Ι. λαμβάνονται και διατυπώνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτής.
7. Καθήκοντα εισηγητή στην Ε.Ι. ασκεί το οριζόμενο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής μέλος αυτής ή ο ίδιος ο Πρόεδρος της. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Επιτροπής.
8. Τα τακτικά μέλη που κωλύονται να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση της Ε.Ι., αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους.
9. Στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο των εισηγήσεων της Ε.Ι., των αντιγράφων των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των πρακτικών καθώς και λοιπών παραστατικών στοιχείων, εγγράφων και πράξεων που έχουν σχέση με το έργο και τη δραστηριότητα που αναπτύσσει η Επιτροπή αυτή.
Επίσης, το αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών ως εξής:
α) λειτουργεί συμβουλευτικά με την παροχή της τεχνογνωσίας των στελεχών του σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, του «Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ECVET» κ.λπ.
β) συνδράμει στην έρευνα και την πληροφόρηση σχετικά με την αναγνώριση τίτλων σπουδών μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων που συμμετέχει ή συνεργάζεται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (π.χ. EQF-NCP, NARIC, κ.λπ.) και των ευρωπαϊκών εργαλείων που χρησιμοποιεί (π.χ. LOQE Database).
γ) μεριμνά για την εκπαίδευση ή/και ενημέρωση των μελών της Ε.Ι. στα παραπάνω θέματα, συμμετέχει σε συνεδριάσεις της, εφόσον η Ε.Ι. το κρίνει αναγκαίο.
10. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης.Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών
Έργο της Επιτροπής Ισοτιμιών είναι:
1. Η εξέταση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.
2. Η εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την αναγνώριση ή μη ισοτιμίας ή κατάταξης τίτλων σπουδών που απονέμονταν από καταργημένους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3. Η Επιτροπή δύναται, για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο της, να επικοινωνεί με φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και με τα αρμόδια διεθνή κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδημαϊκών και άλλων τίτλων σπουδών ENIC-NARIC (ENIC: European Network of Information Centres in the European Region NARIC: National Academic Recognition Information Centres) και να λαμβάνει υπόψη τα νέα εργαλεία σύγκρισης, κατάταξης και αναγνώρισης τίτλων σπουδών όπως το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων.
4. Η Επιτροπή δύναται να ζητά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες από τον αιτούντα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο ή/και να καλεί στις συνεδριάσεις της πρόσωπα δυνάμενα να παράσχουν σχετικές πληροφορίες.
5. Ο μέγιστος αριθμός συνεδριάσεων της Επιτροπής ανά μήνα είναι τέσσερις (4).
6. Ο Πρόεδρος της Ε.Ι. δύναται να αναθέτει σε ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά
1. Ο ενδιαφερόμενος για ισοτιμία του τίτλου σπουδών του, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, καταθέτει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση:

Α. Για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής:
1. Φωτοαντίγραφο του ξένου τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου τίτλου.
Στην περίπτωση που η θεώρηση της γνησιότητας του εγγράφου έχει πραγματοποιηθεί με την επίθεση επισημειώσεως (σφραγίδα Apostille – Συνθήκη της Χάγης), προσκομίζεται φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου από δικηγόρο φωτοαντίγραφου του πρωτότυπου τίτλου σπουδών.

2. Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού / ωρολόγιου προγράμματος σπουδών της Σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης του εξωτερικού, μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου εγγράφου.
Στην περίπτωση που η θεώρηση της γνησιότητας του εγγράφου έχει πραγματοποιηθεί με την επίθεση επισημειώσεως (σφραγίδα Apostille – Συνθήκη της Χάγης), προσκομίζεται φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου από δικηγόρο φωτοαντίγραφου του πρωτότυπου εγγράφου.

3. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελούσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στη Σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου τίτλου εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση που η θεώρηση της γνησιότητας του εγγράφου έχει πραγματοποιηθεί με την επίθεση επισημειώσεως (σφραγίδα Apostille – Συνθήκη της Χάγης), προσκομίζεται φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου από δικηγόρο φωτοαντίγραφου του πρωτότυπου εγγράφου.

4. Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του ξένου τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης (προς ισοτιμία).

5. Επίσημη Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αναλυτικού/ωρολόγιου προγράμματος.

6. Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του απολυτηρίου τίτλου εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελούσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στη Σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης.

7. Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), το οποίο καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.

8. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής αλλοδαπού, όταν πρόκειται για αιτούντες που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ελληνικής ταυτότητας.

9. Για τον τίτλο για τον οποίο ζητείται ισοτιμία, βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα (π.χ. πρεσβεία του ξένου κράτους, εκπαιδευτικός φορέας, Υπουργείο Παιδείας του ξένου κράτους), στην οποία θα αναφέρονται: α) τα κατώτερα προσόντα εισαγωγής στη σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορήγησε τον τίτλο και β) οι εκπαιδευτικές διέξοδοι σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχουν, με την κτήση του τίτλου αυτού.

10. Συμπληρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και Ερωτηματολόγιο, διαθέσιμα στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Δείτε σχετικάΠοια έγγραφα θεωρούνται ότι είναι νόμιμα μεταφρασμέναΒ. Για τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή Κύπρου:
1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. ΜΟΝΟ για τις ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: Φωτοαντίγραφο του αναλυτικού/ ωρολογίου προγράμματος σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής.

2. Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.

3. Συμπληρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. (Οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών Σχολών συμπληρώνουν και το Ερωτηματολόγιο διαθέσιμο στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Άρθρο 4
Διαδικασία
1. Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ή προσκομίζει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3. Ο φάκελος εξετάζεται από την Ε.Ι., προκειμένου να εισηγηθεί για την ισοτιμία ή μη του κατατεθειμένου τίτλου σπουδών. Ειδικότερα εξετάζονται: τα κατώτερα προσόντα εισαγωγής στη συγκεκριμένη σχολή καθώς και οι εκπαιδευτικές διέξοδοι μετά το πέρας των σπουδών, η διάρκεια των σπουδών και ο όγκος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η βαρύτητα των μαθημάτων ανάλογα με την ειδικότητα, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι πιστωτικές μονάδες εφόσον υπάρχουν, ο τύπος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. εξ αποστάσεως ή δια ζώσης), το εκπαιδευτικό επίπεδο του τίτλου σπουδών στη χώρα προέλευσης, το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, εφόσον υπάρχει.

2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Ισοτιμιών δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει κάθε επιπλέον αναγκαίο στοιχείο, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ή να προβεί σε σχετική έρευνα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2.

3. Μετά την εξέταση του φακέλου του ενδιαφερόμενου, η Ε.Ι. εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τη χορήγηση ισοτιμίας ή μη του τίτλου σπουδών. Το Δ.Σ. αποφαίνεται για τη χορήγηση ή μη της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών. Στην απόφαση του Δ.Σ. για τη χορήγηση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών αναφέρεται και το επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) του τίτλου με τον οποίο ισοτιμάται, εφόσον ο τίτλος αυτός έχει ενταχθεί στο ΕΠΠ. Το αποτέλεσμα του αιτήματός του κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.Άρθρο 5
Συγκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών
1. Η Επιτροπή Ισοτιμιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συγκροτείται ως ακολούθως:
α. Παπαϊωάννου Σπύρος του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 136729), προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με αναπληρώτρια τη Δέδε Ιωάννα του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ. ΑΚ 517406), προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
β. Δέδε Δήμητρα του Δημήτριου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 102053), προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με αναπληρώτρια τη Μαρκουλάκη Ευαγγελία του Σταύρου (Α.Δ.Τ. Λ 176172), δικηγόρο.
γ. Μπαμπίλης Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Π 384125), Σύμβουλος Α΄ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του τη Τζανετέα Ευφροσύνη του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Χ 208281), προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
δ. Πάγκαλος Σταύρος του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 748230), Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή τον Κονταξή Αθανάσιο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Χ 163712), Σχολικό Σύμβουλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ε. Ζιώγα Αικατερίνη του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ. ΑΕ 003096), εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή της τον Παπαβλασόπουλο Κοσμά του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Χ 136565), εμπειρογνώμονα.
στ. Μελάς Κωνσταντίνος του Νικολάου Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. ΑΝ 107407) Πολιτικός Μηχανικός, με αναπληρωτή του τον Κουτσούρη Απόστολο του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. Χ 025961), Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ζ. Κατσανέβας Κωνσταντίνος του Νικολάου με (Α.Δ.Τ. ΑΒ 065789), δικηγόρος – διδάκτωρ Νομικής, με αναπληρωτή του τον Σαχινίδη Αλέξανδρο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Χ 554438), Επίκουρο Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
η. Μαρτούδη Ελευθερία του Παντελεήμονα (Α.Δ.Τ. ΑΕ 672714), εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αναπληρώτρια της τη Μαυρή Δέσποινα του Ευάγγελου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 600151), στέλεχος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2. Καθήκοντα Πρόεδρου της Ε.Ι. ασκεί ο Παπαϊωάννου Σπύρος με αναπληρώτρια τη Δέδε Δήμητρα.
3. Καθήκοντα γραμματέως της Ε.Ι. ασκεί η Γεωργιοπούλου Θεοδώρα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 042674), με αναπληρώτρια τη Θεοφίλη Μαρία του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 550759).

Άρθρο 6
Δημοσίευση – Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. ΔΠ/59948/17.10.2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3710/20.10.2017)