ΚΤΕΟ. Στο TaxisNET τα πρόστιμα των 150 ευρώ

ΚΤΕΟ. Στο TaxisNET τα πρόστιμα των 150 ευρώ

Στο TaxisNET, στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση»,  θα αναρτηθούν στο επόμενο διάστημα τα πρόστιμα των 150 ευρώ για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχασαν την καταληκτική προθεσμία προκειμένου να περάσουν από ΚΤΕΟ τα ΙΧ τους, σύμφωνα με κοινή απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού ΥποδομώνΌπως ορίζεται στην απόφαση, χρόνος επιβολής του προστίμου είναι η επομένη ημέρα της συμπλήρωσης του εκπροθέσμου, ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας της διασταύρωσης και της έκδοσης της πράξης. Μάλιστα, το πρόστιμο οφείλεται ακόμη και αν μέχρι τη βεβαίωση του στη φορολογική διοίκηση έχει διενεργηθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος στα οχήματα.

Ο εντοπισμός των ιδιοκτητών οχημάτων θα γίνει ηλεκτρονικά από το υπουργείο Υποδομών μετά την επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης, από την επεξεργασία των στοιχείων παράγεται ηλεκτρονικό αρχείο που κατ’ ελάχιστον περιέχει για κάθε όχημα, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και ΑΦΜ του ιδιοκτήτη (και συνιδιοκτητών εφόσον υπάρχουν), αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό πλαισίου, ημερομηνίες περιοδικών τεχνικών ελέγχων οχήματος, καθώς και χρόνο επιβολής του προστίμου.

Εξαιρούνται τα οχήματα για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου λόγω μη συμπερίληψης τους (μη πρόσκλησής τους) στα εκδοθέντα για τις οικείες συγκοινωνιακές περιοχές προγράμματα πρόσκλησης και δύνανται να εντοπιστούν μαζικά με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο την τιμή πεδίου, η οποία ανήκει σε προκαθορισμένη λίστα τιμών. Τα συγκεκριμένα οχήματα θα εντοπιστούν από εσωτερική έρευνα των υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών.

Από το συγκεκριμένο αρχείο θα εξαιρεθούν τα οχήματα για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου λόγω εξαίρεσης ή παράτασης λόγω απόφασης της αρμόδιας συγκοινωνιακής περιοχής.

Το ηλεκτρονικό αρχείο ιδιοκτητών οχημάτων που θα κληθούν να πληρώσουν το πρόστιμο θα αποστέλλεται εσωτερικά στο υπουργείο Υποδομών τουλάχιστον δύο φορές κάθε χρόνο. Η πρώτη εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης αναμένεται να γίνει έως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2016 και η δεύτερη φορά έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2016.

Επιβολή προστίμου

Στη συνέχεια, το υπουργείο Υποδομών θα εκδώσει συγκεντρωτική πράξη επιβολής προστίμου για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που εντοπίζονται εκπρόθεσμοι για έλεγχο ΚΤΕΟ, στην οποία θα αναφέρεται το ύψος του προστίμου και ο Κωδικός Αριθμός Εσόδου (ΚΑΕ) στον οποίο θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται το πρόστιμο.

Ακολούθως, η πράξη θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Οικονομικών και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό των υπόχρεων στο TaxisNet στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση». Παράλληλα, με επιστολή θα γνωρίζει στους ιδιοκτήτες των οχημάτων την επιβολή του προστίμου και θα τους καλεί να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός 20 εργασίμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής.

Η επιστολή αποστέλλεται ταχυδρομικά ή e-mail στην τελευταία δηλωθείσα στη φορολογική διοίκηση διεύθυνση των ιδιοκτητών των οχημάτων και θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί με την παρέλευση 30 ημερών από την αποστολή της.

Με την πάροδο των συγκεκριμένων προθεσμιών, το υπουργείο Υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τις προβληθείσες αντιρρήσεις, εάν απαιτείται, θα τροποποιήσει την πράξη επιβολής προστίμου και θα αποστείλει στη φορολογική διοίκηση ηλεκτρονικά χρηματικό κατάλογο.

Επίσης, θα δημιουργεί δεύτερο ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των ιδιοκτητών οχημάτων που προέβαλαν αντιρρήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές, τροποποιημένο ως προς τη διαγραφή των στοιχείων των ιδιοκτητών οχημάτων, των οποίων οι προβληθείσες αντιρρήσεις θα γίνονται δεκτές, προκειμένου να βεβαιωθούν οι σχετικές οφειλές κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Μετά την καταχώριση στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης των εν λόγω προστίμων και στην περίπτωση που προκύψει έκπτωση εσόδου, το υπουργείο Υποδομών συντάσσει Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης.

Αντιρρήσεις

Στους ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την επιβολή του προστίμου των 150 ευρώ παρέχεται η δυνατότητα προβολής αντιρρήσεων.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται από τους πολίτες στην αρμόδια κατά τα επόμενα υπηρεσία, κάνοντας χρήση ειδικού εντύπου υποβολής αντιρρήσεων, συνοδευόμενου με τα τυχόν κατάλληλα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία.

Η αρμόδια υπηρεσία εντός 10 εργασίμων ημερών από την υποβολή των αντιρρήσεων εξετάζει τη βασιμότητά τους και αποστέλλει στο υπουργείο Υποδομών μέσω fax και ακολούθως πρωτότυπα το αιτιολογημένο αποτέλεσμα της εξέτασης βασιμότητας των αντιρρήσεων.

Η αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των αντιρρήσεων είναι:

* Η αρμόδια ΔΟΥ (το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους), σε περίπτωση που το όχημα που εντοπίζεται εκπρόθεσμο σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο είχε τεθεί προ του χρόνου επιβολής του προστίμου σε ακινησία.

* Η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όπως π.χ. στην περίπτωση οχήματος του οποίου είτε έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας – αλλαγή κατόχου, απόσυρση οχήματος, μη οριστική διαγραφή οχήματος κ.ο.κ.

* Σε περίπτωση προβολής αντιρρήσεων λόγω βεβαίωσης προστίμου για όχημα με αναγραφή λανθασμένων στοιχείων στο δελτίο τεχνικού ρλέγχου, ο πολίτης απευθύνεται στο ΚΤΕΟ.

Το ΚΤΕΟ κάνει την απαιτούμενη διόρθωση δεδομένων του δελτίου, εκτυπώνει το διορθωμένο, το χορηγεί στον πολίτη και αποστέλλει άμεσα το αρχείο στο μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου Υποδομών, ενημερώνοντας παράλληλα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ίδιο υπουργείο.

Το υπουργείο Υποδομών ακολούθως ελέγχει την αποκατάσταση της ορθότητας των δεδομένων του δελτίου στο μηχανογραφικό σύστημα και διαγράφει τα στοιχεία του απαλλαχθέντος πολίτη από το αρχικό αρχείο.

Πηγή: tovima.gr

 

22-12-2015
Προθεσμία έως 31.12.2015 δίνει Κοινή Υπουργική Απόφαση, στους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ να το πράξουν για να μην επιβαρυνθούν με το πρόστιμο 150 ευρώ.

Το πρόστιμο θα επιβάλλεται μετά την προθεσμία αυτή σε όσους εντοπίζονται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να μην έχουν περάσει από τον τεχνικό έλεγχο το όχημά τους για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Η απόφαση προβλέπει το πρόστιμο δεν θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων για τα οποία έως και ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή έως και την 14η Σεπτεμβρίου 2015, θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015

 

01.10.2015
Παράταση της ευνοϊκής ρύθμισης για τον έλεγχο οχημάτων στα ΚΤΕΟ

Παράταση της πρώτης καταληκτικής προθεσμίας, που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 για τις 20 Οκτωβρίου 2015, αναφορικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων στα ΚΤΕΟ αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση. Με την εν λόγω παράταση των είκοσι ημερών δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες οχημάτων να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης, περί καταβολής μειωμένου πρόσθετου ειδικού τέλους, αντί του αναλογούντος, για τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ.

Ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης σε δήλωση του τονίζει ότι κατεύθυνση της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και καλεί τους πολίτες να διεκπεραιώσουν εγκαίρως τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους στα ΚΤΕΟ, για να μην υπάρχει ταλαιπωρία, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και οι δυσλειτουργίες της τελευταίας στιγμής.

Ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ υπογραμμίζει επίσης, ότι οι εν λόγω ημερομηνίες εμπίπτουν στις δεσμεύσεις της χώρας και η εφαρμογή τους αποτελεί υποχρέωση της χώρας και επομένως, δε μπορεί δυστυχώς να δοθεί νέα παράταση.

Ειδικότερα, από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, αναφορικά με τα εκπρόθεσμα σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματα, σημειώνεται ότι:

Οι προθεσμίες για τον τεχνικό έλεγχο έχουν οριστεί με το νόμο «Κύρωσης του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης».

Η πρώτη εκ των τριών καταληκτικών ημερομηνιών, που είχε οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2015 και παρατείνεται για τις 20 Οκτωβρίου 2015 αφορά στα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει έως τις 30-06-2014. Οι ενδιαφερόμενοι αυτής της κατηγορίας, το διάστημα της παράτασης των είκοσι ημερών μπορούν να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης, περί καταβολής μειωμένου πρόσθετου ειδικού τέλους προσκομίζοντας το όχημα τους σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Για την ίδια κατηγορία οχημάτων μέχρι και την ημερομηνία παράτασης της πρώτης καταληκτικής προθεσμίας, δηλαδή στις 20 Οκτωβρίου 2015 θα καταβάλλεται μειωμένο τέλος (33 ευρώ για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα), ενώ μετά την παρέλευση της νέας προθεσμίας, για το διάστημα από 21 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 θα καταβάλλεται το πλήρες (αναλογούν) πρόσθετο ειδικό τέλος (65 ευρώ για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα).

Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικό νόμος (ν.4336/2015) προβλέπει ότι εφόσον παρέλθει και η προθεσμία της 31 Δεκεμβρίου 2015, τότε από 1η Ιανουαρίου 2016 θα επιβάλλεται και το πρόστιμο των εκατόν πενήντα (150 ευρώ), το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και μετά την προθεσμία καταβολής του, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο.

Τέλος παρακαλούνται οι κάτοχοι οχημάτων να επικοινωνούν με τις κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα ΚΤΕΟ, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 150 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΚΤΕΟ) ΑΝΩ ΤΩΝ (6) ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για την εφαρμογή του άρθρου 18 Α «Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των (6) έξι μηνών», στο ν.3444/2006, όπως αυτή προβλέπεται στην υποπαράγραφο Δ8: «Ρύθμιση του νόμου 3446/2006 (Α΄49)».

Σύμφωνα με τη διάταξη του ν. 4336/2015, με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ σε όλους τους ιδιοκτήτες ΙΧ στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα περισσότερο των έξι μηνών από την καταληκτική προθεσμία διενέργειας περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος νόμος ορίζει τρεις νέες ειδικές προθεσμίες για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ), προκειμένου οι ιδιοκτήτες να έχουν τη δυνατότητα αποφυγής του προαναφερθέντος προστίμου των 150 ευρώ. Και ταυτόχρονα να μην επιβαρυνθούν με το υψηλό τέλος εκπροθέσμου, που προβλέπεται παγίως από την κείμενη νομοθεσία για όσους είναι εκπρόθεσμοι άνω των έξι μηνών. Κι αυτό γιατί θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το συγκεκριμένο τέλος μειωμένο: δηλαδή, 33 ευρώ, αντί 65 ευρώ.

Ειδικότερα, θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν καταστεί άνω των έξι μηνών εκπρόθεσμοι από την καταληκτική ημερομηνία Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) μέχρι και ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, άρα στις 14 Σεπτεμβρίου και εφόσον, αξιοποιήσουν τις παρακάτω ειδικές ευνοϊκές προθεσμίες:

Α. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως τις 30/6 του 2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι και τις 30/9/2015.

B. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/7/2014 έως τις 31/12/2014 θα πρέπει να προσκομιστούν για έλεγχο μέχρι την 31/10/2015

Γ. Τα οχήματα ΙΧ για τα οποία έχουν παρέλθει έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία τεχνικού ελέγχου από την 1/1/2015 έως και την 14/9/2015, θα πρέπει να προσκομιστούν για τεχνικό έλεγχο έως την 30/11/2015

Στην εγκύκλιο που εξέδωσε η διεύθυνση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, επισημαίνεται στην περίπτωση που κάποιοι ιδιοκτήτες ΙΧ δεν προσέλθουν στις προαναφερθείσες ειδικές ημερομηνίες, αλλά τελικώς διενεργήσουν τον Τεχνικό έλεγχο εντός του 2015 (μέχρι τις 31/12/2015), θα καταβάλλουν μεν το προσαυξημένο τέλος εκπροθέσμου ελέγχου, δηλαδή 65 ευρώ, ωστόσο, δεν θα τους επιβληθεί το πρόστιμο των 150 ευρώ.