Διαδικασία και δικαιολογητικά γνωστοποίησης θεάτρων και κινηματογράφων

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων. (Αριθμ. οικ. 16228 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1723/18.05.2017)

Άρθρο 6
Διαδικασία και δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση θεάτρων και κινηματογράφων

1. Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 4442/2016. Για τη γνωστοποίηση των κινηματογράφων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων. Οι κινηματογράφοι λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στους α.ν. 445 και 446/1937 και το β.δ. 15/17 Μαΐου 1956 (ΦΕΚ Α΄ 123) σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας περί χώρων συνάθροισης κοινού, ήτοι με την υπ΄αριθ. 3/2015 πυροσβεστική διάταξη (Β΄529), όπως κάθε φορά ισχύει για κινηματογράφους που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια και του άρθρου 10 του π.δ. 71/1988 (Α΄32), όπως κάθε φορά ισχύει για κινηματογράφους που στεγάζονται σε νεόδμητα κτίρια.

2. Σε συνέχεια του άρθρου 37 του ν. 4442/2016 παύουν οι αρμοδιότητες των συμβουλίων και επομένως, οι κινηματογράφοι και τα θέατρα ελέγχονται κατά τη λειτουργία τους από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία.

3. Για τη γνωστοποίηση των θεάτρων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρούσας εκτός του άρθρου 4 που αφορά στο αρχείο που τηρείται στην επιχείρηση. Αντί αυτών, τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 4229/2014. Πέραν της διαδικασίας γνωστοποίησης που αντικαθιστά τη διαδικασία αδειοδότησης των θεάτρων, οι λοιπές ρυθμίσεις του ν. 4229/2014, εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Για τη γνωστοποίηση των κινηματογράφων και των θεάτρων δηλώνεται επιπλέον ο αριθμός των θέσεων.

– – –

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/27336 – ΦΕΚ Β 2592 – 15.10.2013
Απλούστευση διαδικασιών ελέγχου Κινηματογράφων από τα Συμβούλια Κινηματοθεάτρων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΚΑΙ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας και
Δημόσιας Τάξης – Προστασίας του Πολίτη
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του α.ν. 445/37 προβλεπόμενη, κατά την έναρξη εκάστης κινηματογραφικής περιόδου διαδικασία περιοδικής επιθεώρησης, από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται. Σε αντικατάσταση των περιοδικών επιθεωρήσεων δύνανται να πραγματοποιούνται έκτακτοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωση των κινηματογράφων με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/24241/29-11-2005 (ΦΕΚ 1704/Β/5-12-2005) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δημοσίας Τάξης, εξακολουθεί να υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης από την 1η έως την 20η Ιανουρίου κάθε έτους, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κινηματοθεάτρων.

Άρθρο 2
Η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/13639/16-6-2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας Τάξεως «Απλούστευση διαδικασιών ελέγχου Κινηματογράφων από τα Συμβούλια Κινηματοθεάτρων» (ΦΕΚ 736/Β/19-6-2006), καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σχετικά:

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων. (Αριθμ. οικ. 16228 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1723/18.05.2017)