Διαδικασία κατασχετηρίων με ηλεκτρονικά μέσα. Ορισμός ΔΟΥ για δοκιμή

katasxeseisΑριθμ. ΔΠΕΙΣ Β 1194481 ΕΞ 2013 – ΦΕΚ Β 3307 – 24.12.2013

Ορισμός ΔΟΥ για συμμετοχή στο δοκιμαστικό μεταβατικό στάδιο πλήρους εφαρμογής της διαδικασίας κοινοποίησης κατασχετηρίων με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1257/4-12-2013 (ΦΕΚ 3099 Β)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163 Α/12.7.2013) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 30 Β στο ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί της κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και της δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα.
2. τις διατάξεις των άρθρων 30Α έως 34 και της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του ΚΕΔΕ.
3. τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1257/
4-12-2013 (ΦΕΚ 3099 Β΄).
4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για τη συμμετοχή στο δοκιμαστικό μεταβατικό στάδιο πλήρους εφαρμογής της διαδικασίας κοινοποίησης κατασχετηρίων με ηλεκτρονικά μέσα, που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1257 (ΦΕΚ 3099 Β΄) ορίζονται οι ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, Α Αθηνών, Ηλιούπολης και Κηφισιάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΣχετικάΗλεκτρονικές κατασχέσεις καταθέσεων οφειλετών Δημοσίου