Διαδικασίες ΔΥΠΑ μέσω ΚΕΠ και αλλαγές

Αριθμ. 41151 – ΦΕΚ τεύχος Β 2608/21.04.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/ 20/26524/12.08.2015 (Β’ 1845) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Α/12604 (Β’ 927/2003)» και λοιπές τροποποιούμενες διατάξεις

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της περ. Ι της παρ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/20/26524/12.08.2015 (Β’ 1845) κοινής υπουργικής απόφασης

Η περ. Ι της παρ. 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/20/ 2652/27.08.2015 (Β’ 1845) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) με κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 (Β’ 927/2003)» αντικαθίσταται ως εξής:

«I. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 29 ΩΣ 55 ΕΤΩΝ.
8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 ΕΤΩΝ.
9. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ.»

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/20/ 2652427-8-2015 (Β’ 1845) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Λοιπές Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ.7/οικ.2145/07.01.2000 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός δικαιολογητικών για την παροχή περίθαλψης στους ανέργους ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών» (Β’ 16), τροποποιείται ως εξής:

«β) Βεβαίωση από την Δ.ΥΠ.Α. ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης του για υπαγωγή στην ασφάλιση και κατέχει κάρτα ανεργίας ή ψηφιακή κάρτα Δ.ΥΠ.Α., ανανεούμενη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις».

 
 

2. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.21/οικ.1177/31.05.2001 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Προαιρετική ασφάλιση μακροχρονίως ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (άρθρο 10 – ν. 2874/2000» (Β’ 709), τροποποιείται ως εξής:

«δ) Βεβαίωση από την Δ.ΥΠ.Α. ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα της επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης του για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση της παρούσας και κατέχει κάρτα ανεργίας ή ψηφιακή κάρτα Δ.ΥΠ.Α., ανανεούμενη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις»

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης