Πρόγραμμα κυνηγιού, Εκγύμνασης και Αγώνων Κυνηγετικών Σκύλων στην Όσσα

Πρόγραμμα κυνηγιού, Εκγύμνασης και Αγώνων Κυνηγετικών Σκύλων στην Όσσα

Εγκρίνεται το υποβληθέν πρόγραμμα Θήρας, Εκγύμνασης και Αγώνων Κυνηγετικών Σκύλων στην Ε.Κ.Π. Όσσας για την Κυνηγετική Περίοδο 2018-2019Αριθμ. 2270/140615 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4082/17.09.2018
Έγκριση προγράμματος Θήρας ΕΚΠ Όσσας Λάρισας περιόδου 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΡΑΣ – ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΣΣΑΣ

Κυνηγετικής περιόδου 2018-2019

Απόκτηση δικαιώματος θήρας στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Όσσας

Για να κυνηγήσει κάποιος στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Όσσας απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά.

– Ατομικό βιβλιάριο θήρας θεωρημένο για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

– Ειδική άδεια θήρας για κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Όσσας.

Για την απόκτηση της ειδικής άδειας πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει ή ν’ αποστείλει στο Δασαρχείο Λάρισας – Γραφείο Θήρας (όπου υπάγεται και η Ε.Κ.Π. Όσσας), Παπαναστασίου 52, Τ.Κ. 41110, τηλ. 2410-258.897, 2410-251.501, FAX 2410-251620 τα παρακάτω δικαιολογητικά.

α. Αίτηση στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, το έτος γέννησης, ο αριθμός αδείας κυνηγίου η εκδούσα αρχή, η Δ/νση κατοικίας, ο αρ. τηλεφώνου, η περίοδος που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται (παρέχεται τυποποιημένη αίτηση από την Υπηρεσία).

β. Ατομικό βιβλιάριο θήρας (θα προσκομίζεται το ατομικό βιβλιάριο ή φωτ/φο της 1ης σελίδας, όπου υπάρχουν τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και η θεώρηση για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο),

γ. Μια πρόσφατη φωτογραφία.

δ. χρηματικό ποσό αντίστοιχο της ειδικότερης κατηγορίας ειδικής άδειας εισόδου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρ. 2, παρ. 2.9. του παρόντος.

ε. Για το κυνήγι αγριόχοιρου – ζαρκαδιού θα υποβάλλεται επιπλέον σε δύο αντίτυπα κατάσταση των μελών της ομάδας.Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της ειδικής άδειας μπορεί ο ενδιαφερόμενος, εφ’ όσον δεν τα προσκομίσει ο ίδιος ή οικείο του πρόσωπο, να τα αποστείλει με συστημένη επιστολή στο Δασαρχείο Λάρισας, Γραφείο Θήρας.

Το αντίτιμο για την έκδοση της ειδικής άδειας αποστέλλεται στην ίδια διεύθυνση με ταχυδρομική επιταγή. Οι ειδικές άδειες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και διαμορφώνονται ως εξής:

– Τοπική ειδική άδεια, την οποία δύνανται να αποκτήσουν κυνηγοί που διαμένουν στον χώρο της Ε.Κ.Π. Όσσας.

– Περιφερειακή ειδική άδεια, την οποία δύνανται να αποκτήσουν κυνηγοί που διαμένουν στο Νομό Λάρισας και είναι εφοδιασμένοι με τοπική άδεια θήρας για το Νομό Λάρισας.

– Γενική ειδική άδεια θήρας, την οποία δύνανται να αποκτήσουν κυνηγοί που διαμένουν στην υπόλοιπη Επικράτεια και είναι εφοδιασμένοι με γενική άδεια θήρας.

Υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης) δύνανται να κυνηγήσουν εντός της Ε.Κ.Π. Όσσας αφού αποκτήσουν τη σχετική άδεια καταβάλλοντος τα τέλη που προβλέπονται στην παρ. 3, της αριθμ. 154567/2085/9-8-2017 κοινής απόφασης Αν. Υπ. Οικονομικών και Αν. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2811/Β/10-8-2017).

Δείτε αναλυτικά το κείμενο του προγράμματος κυνηγιού (Αριθμ. 2270/140615 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4082/17.09.2018)