Οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1154 / 12.10.2016

Συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων που διέπουν την παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου.

Λόγοι αναστολής και διακοπής της παραγραφής των ανωτέρω απαιτήσεων.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής

Η δημοσίευση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΩΥ4ΟΗ-2ΕΟ