Νόμος 4481/2017. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Νόμος 4481/2017. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργωνNOMOΣ 4481/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 100/20.07.2017
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1 έως Άρθρο 54

Τέλος 2% επί της αξίας τους σε smartphones, tablets και ηλεκτρονικούς υπολογιστές

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 55 έως Άρθρο 80

Άρθρο 81
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Το κείμενο του νόμου 4481/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 100/20.07.2017