Έκδοση διαβατηρίου. Δικαιολογητικά, παράβολα και χρόνος

Έκδοση διαβατηρίου. Δικαιολογητικά, παράβολα και χρόνος

Οδηγίες για την έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση λόγω φθοράς διαβατηρίου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τα Γραφεία Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ωράριο λειτουργίας για όλα τα γραφεία διαβατηρίων. http://www.passport.gov.gr/appendix/

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η διαδικασία που ακολουθείται από την υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την παραλαβή του νέου διαβατηρίου είναι η εξής:

Τα γραφεία υποδοχής ελέγχουν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίου. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος θα ενημερώνεται από το γραφείο υποδοχής ο ενδιαφερόμενος με προσωπική επιστολή και θα επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό για τα παράβολα.

* Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία έκδοσης διαβατηρίων με ταχυμεταφορά.

* Η Κεντρική Υπηρεσία, θα εκδίδει το διαβατήριο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

* Το νέο διαβατήριο θα αποστέλλεται με τον ίδιο τρόπο στην Υπηρεσία όπου υποβλήθηκε η αίτηση.

* Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το διαβατήριο από το γραφείο υποδοχής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, προσκομίζοντας την απόδειξη κατάθεσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Έκδοση/ ανανέωση/ αντικατάσταση λόγω φθοράς διαβατηρίου για Ενήλικο.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, στην οποία είναι ενσωματωμένη και υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τα γραφεία διαβατηρίων).
 2. 1 πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 3. Παράβολα συνολικής αξίας 84,40 ευρώ (για την 5ετή διάρκεια του διαβατηρίου). Τα παράβολα τα εκδίδει και πληρώνει ο πολίτης μέσω του e-παράβολο (ηλεκτρονικά)
 4. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (Αν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν διαθέτει ταυτότητα, τότε υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης. )
 5. Το παλιό διαβατήριο (στην περίπτωση της ανανέωσης και αντικατάστασης).

Έκδοση διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας για Ενήλικο.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, στην οποία είναι ενσωματωμένη και υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τα γραφεία διαβατηρίων).
 2. 1 πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 3. Παράβολα συνολικής αξίας 84,40 ευρώ (για την 5ετή διάρκεια του διαβατηρίου). Τα παράβολα τα εκδίδει και πληρώνει ο πολίτης μέσω του e-παράβολο (ηλεκτρονικά)
 4. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (Αν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν διαθέτει ταυτότητα, τότε υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης. )
 5. Πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (αστυνομικής ή προξενικής για το εξωτερικό) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια.

Έκδοση διαβατηρίου για Ανήλικο άνω των 14 ετών

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, στην οποία είναι ενσωματωμένη και υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τα γραφεία διαβατηρίων).
 2. 1 πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 3. Παράβολα συνολικής αξίας 84,40 ευρώ (για την 5ετή διάρκεια του διαβατηρίου). Τα παράβολα τα εκδίδει και πληρώνει ο πολίτης μέσω του e-παράβολο (ηλεκτρονικά)
 4. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (Αν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν διαθέτει ταυτότητα, τότε υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης. )

Τα δικαιολογητικά τα καταθέτουν οι γονείς παρουσία του ανηλίκου. Αν παρίσταται μόνο ο ένας γονέας, τότε απαιτείται γραπτή συναίνεση του άλλου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. Αν δεν μπορούν να παραβρεθούν οι γονείς για λόγους ανωτέρας βίας, τότε παρίσταται εξουσιοδοτημένος συγγενής του ανηλίκου.

Έκδοση διαβατηρίου για Ανήλικο κάτω των 14 ετών

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, στην οποία είναι ενσωματωμένη και υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τα γραφεία διαβατηρίων).
 2. 1 πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 3. Παράβολα συνολικής αξίας 73,60 ευρώ (για την 3ετή διάρκεια του διαβατηρίου). Τα παράβολα τα εκδίδει και πληρώνει ο πολίτης μέσω του e-παράβολο (ηλεκτρονικά) 
 4. Για ανηλίκους άνω των 12 ετών: φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Για ανηλίκους κάτω των 12 ετών:
Αριθ. 3021/22/10−ζ ́ – ΦΕΚ B 2702 – 14.12.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3021/22/10/28−06−2005 απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β ́ 932), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 3021/22/10−στ ́/26−07−2007 όμοια (Β ́ 1503).ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων
1. Η περίπτωση γ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 3021/22/10/28/6/2005 απόφασης (Β ́ 932) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3021/22/10−στ ́/6/07/2007 απόφαση (Β ́ 1503), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητάς του. Προκειμένου για ανήλικο κάτω των δώδεκα (12) ετών υποβάλλεται από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, Αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) των απαραίτητων για την έκδοση του διαβατηρίου στοιχείων δημοτολογίου. Στην ως άνω Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, η οποία διαμορφώνεται αυτόματα, περιλαμβάνονται μέχρι τρία (3) τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων του ανήλικου που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ, πέραν αυτών που είναι απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου.
Ο αιτών απαντά εγγράφως στα ως άνω ερωτήματα και αφού υπογράψει την Αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην Εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Αυτές ελέγχονται αυτόματα από το σύστημα και εφόσον είναι σύμφωνες σε σχέση με τα καταχωρημένα στοιχεία στο ΟΠΣΕΔ, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη λήψη και εκτύπωση των απαιτούμενων δημοτολογικών στοιχείων γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης. Επί της εκτυπωμένης σελίδας με τα δημοτολογικά στοιχεία γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Αστυνομικό.
Η εν λόγω διαδικασία αναζήτησης και εκτύπωσης των στοιχείων δημοτολογίου του ενδιαφερομένου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. όταν ο δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και
ββ. όταν δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου δημοτολογικά στοιχεία προκύπτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών. Στο πιστοποιητικό επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από έναν γονέα του ανηλίκου ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Αστυνομικό. Η διαβίβαση του αιτήματος από την Υπηρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών και η αποστολή του πιστοποιητικού από τον δήμο πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού δεν πρέπει να απέχει πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία αποστολής του.
Το ως άνω πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης με επικολλημένη έγχρωμη φωτογραφία και βεβαίωση ταυτοπροσωπίας υποβάλλουν και οι Έλληνες πολίτες άνω των δώδεκα (12) ετών, εφόσον διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν κατέχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ούτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Συγκεντρωτικά τα παράβολα για όλες τις περιπτώσεις Διαβατηρίων

α) Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (14 ετών και άνω): Συνολικό ποσό 84,40 ευρώ

β) Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (έως 14 ετών): Συνολικό ποσό 73,60 ευρώ

γ) Αντικατάσταση (φθορά – συμπλ. σελίδων, μεταβολή στοιχείων) : Συνολικό ποσό 58,00 ευρώ

δ) Επανυποβολή αιτήματος – έξοδα ταχυδρ. Αποστολής : Συνολικό ποσό 05,00 ευρώ

ε) Κατ’ εξαίρεση έκδοση διαβατηρίου ισχύος 13 μηνών : Συνολικό ποσό 68,80 ευρώ

στ) Διαβατήριο ισχύος 8 μηνών (προσωρινή αδυναμία λήψης αποτυπωμάτων) : Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ

ζ) Διαβατήριο ισχύος 3 μηνών (μεταγωγή κρατουμένου) : Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ

Σε κάθε περίπτωση δείτε τον Σύνδεσμο του δικτυακού τόπου της Αστυνομίας για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση Διαβατηρίου.

Διαβατήριοhttp://www.passport.gov.gr/npc-periexomeno/npc-periexomeno/dikaiologitika-diavatirion.html

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3021/22/10/28−06−2005 απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β ́ 932), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 3021/22/10−στ/26−07−2007 όμοια (Β ́ 1503) (Αριθ. 3021/22/10−ζ – ΦΕΚ B 2702 – 14.12.2015)