Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Δύο (2) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

H Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μετά από απόφαση της υπ’ αρ. 15/13-03-2019 Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, προκηρύσσει της παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Δύο (2) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

Το πλήρες κείμενο των προκηρύξεων είναι αναρτημένο στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αλλά και στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στον τομέα «Administration» / «Vacancies» (https://www.ihu.edu.gr/index.php/vacancies.html).

Μία (1) θέση για το γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ και Τουρισμός» (ΑΔΑ: 91ΒΦ46ΨΖ3Π-Ξ2Η)

και μία (1) θέση για το γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα» (ΑΔΑ: 6ΑΓ246ΨΖ3Π-840)

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής μέχρι και την Τετάρτη 25/4/2019 την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά τα σχετικά έντυπα), καθώς επίσης και όλα τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους από τη Γραμματεία της Σχολής (τηλ.: 2310807526, email: [email protected]) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται στην Γραμματεία της Σχολής είτε αυτοπροσώπως είτε με courier στην παρακάτω διεύθυνση: Γραμματεία Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, Κτίριο Α΄ ΔΙΠΑΕ, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Τ.Κ. 57001