Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1)

Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας. Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1)

 

Αριθμ. 1485/391112 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6647/22.12.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 873/55993/2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατανομής βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β’ 942).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 873/55993/2015 κοινή υπουργική απόφαση περί «Κατανομής βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β’ 942), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1217/264725/2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4585), ως εξής:

Στην παρ. 12 του άρθρου 5 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. αυτή διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«12. Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή μισθώνουν βοσκήσιμες γαίες κατανέμονται επιλέξιμες εκτάσεις μόνο για το μέρος που υπολείπεται για την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1).

Οι ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κατά το χρόνο απόκτησης των δικαιωμάτων βοσκότοπου εξαιρούνται από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής της παρούσας.

Η ανωτέρω εξαίρεση από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής δεν εφαρμόζεται για τις ιδιωτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί από κτηνοτρόφους, που από το έτος ενίσχυσης 2021 και εφεξής,

(α) διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή κατά περίπτωση και

(β) λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση ή τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 €».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως