Δικαιούχοι και ποσό επιδότησης φυσικού αερίου για Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2022

Δικαιούχοι και ποσό επιδότησης φυσικού αερίου για Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2022

 

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 603/11.02.2022
Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός των δικαιούχων καταναλωτών της επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (MWhth), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, οι υποχρεώσεις των προμηθευτών φυσικού αερίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι της επιδότησης

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου, σύμφωνα με την περ. (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής ή μη απόδοσης για το σκέλος της κατανάλωσης φυσικού αερίου που αφορά σε παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Άρθρο 3
Ύψος Επιδότησης Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης

1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση του μήνα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του έτους 2022.

2. Για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδό-τηση για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

3. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου που αφορά σε παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Για τον μήνα Φεβρουάριο, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου που αφορά σε παραγωγή θερμικής ενέργειας.

4. Στην επιδοτούμενη κατανάλωση φυσικού αερίου για την παραγωγή θερμικής ενέργειας της παρ. 3 συμπεριλαμβάνονται ποσότητες φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Σ.Η.Θ. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.), κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4843/2021 (Α΄193), για την παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας, εξαιρουμένων ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ο προσδιορισμός των εν λόγω ποσοτήτων διενεργείται με βάση τα άρθρα 4 και 5 της υπό στοιχεία Α.1185 «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» (Β΄ 3985) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
5. Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης της ανωτέρω παραγράφου προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση.
6. Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τον ημερολογιακό μήνα, οι ποσότητες που καταμετρώνται ανάγονται σε μηνιαία ποσότητα ενέργειας με αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.

Άρθρο 4
Μεθοδολογία υπολογισμού της επιδότησης και διαδικασία απόδοσης της στους δικαιούχους

1. Η επιδότηση υπολογίζεται, για κάθε δικαιούχο, ως το γινόμενο της τιμολογητέας κατανάλωσης φυσικού αερίου του μήνα, επί του ποσού της επιδότησης του μήνα και εφαρμόζεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης φυσικού αερίου, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Στους ανωτέρω λογαριασμούς ενσωματώνεται και η επιδότηση, που αφορά στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει υπολογιστεί στους λογαριασμούς, που έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την ως άνω οριζόμενη.

2. Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γί-νεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή φυσικού αερίου, της περ. (κβ) του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, ο οποίος τον εκπροσωπεί κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος μέτρου. Για τον σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής περιλαμβάνει στον λογαριασμό κατανάλωσης φυσικού αερίου του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», εκπεφρασμένο ως το γινόμενο της κατανάλωσης φυσικού αερίου επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης ανά kWh, ενδεικτικά 300 kWh x 0,03€/kWh = 9 €.

 
 

Άρθρο 5
Διαδικασία Εκκαθάρισης της επιδότησης – Γνωστοποιήσεις – Έλεγχοι

1. Για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου και για περίοδο 12 μηνών μετά την λήξη του, οι Προμηθευτές φυσικού αερίου οφείλουν να αποστείλουν την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου του ν. 4001/2011, σε ηλεκτρονική μορφή, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό πελατών, οι οποίοι εμπίπτουν σε επιδοτούμενη κατηγορία, τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) της κάθε παροχής, την ημερομηνία τυχόν έναρξης ή/και λήξης της εκπροσώπησης εντός του διαστήματος χορήγησης της επιδότησης του άρθρου 3, τα ποσά που πιστώθηκαν καθώς και την κατανάλωση φυσικού αερίου (πραγματική αν πρόκειται για εκκαθαριστικό λογαριασμό, υπολογιζόμενη αν πρόκειται για «έναντι» λογαριασμό) ανά μήνα εφαρμογής του μέτρου, ανά παροχή και ανά κατηγορία πελάτη.
Ειδικά, για το μήνα Ιανουάριο του 2022, οι Προμηθευτές φυσικού αερίου οφείλουν να αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής φυσι-κού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι Προμηθευτές για τον εκάστοτε μήνα εφαρμογής του μέτρου, αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός 10 ημερών από την αποστολή των στοιχείων από τους Προμηθευτές και για κάθε μήνα που οι Προμηθευτές στέλνουν στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1:
α) τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις φυσικού αερίου των δικαιούχων που καταμετρήθηκαν από τον αρμόδιο διαχειριστή και εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την αναφερόμενη μεθοδολογία επιμερισμού που περιγράφεται στο άρθρο 3 και
β) τους προμηθευτές οι οποίοι εκπροσωπούσαν τις παροχές κατά την περίοδο αυτή.

3. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός 10 ημερών από την σχετική ενημέρωση από τους Προμηθευτές και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρ. 1, ελέγχει τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν σε κάθε Προμηθευτή και κατόπιν προβαίνει στην πίστωση των ποσών της επιδότησης του άρθρου 3 στους Προμηθευτές. Σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την αποστολή από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής των καταμετρημένων καταναλώσεων δικαιούχων του άρθρου 3 και όχι αργότερα από την παρέλευση 13 μηνών από την λήξη του μέτρου, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υπολογίζει εκ νέου τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν με βάση τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις των δικαιούχων από τον αρμόδιο διαχειριστή και προβαίνει στην εκκαθάριση τους με σχετικές χρεοπιστώσεις προς τους Προμηθευτές.

4. Σε περίπτωση που προκύψουν αναιτιολόγητες αποκλίσεις κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η ΡΑΕ σύμφωνα με την παρ. 7, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να προχωρήσει σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση των ποσών της επιδότησης προς τους Προμηθευτές, βάσει των απεσταλμένων από την ΡΑΕ στοιχείων της παρ. 7.

5. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου της παρούσας και για τους επόμενους 13 μήνες μετά την λήξη του, ενημερώνει την τελευταία ημέρα έκαστου μήνα τη ΡΑΕ και την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ σχετικά με τα ποσά που πιστώθηκαν ή εκκαθαρίσθηκαν στους Προμηθευτές, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 3 και 4.

6. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας των 12 μηνών μετά την λήξη εφαρμογής του μέτρου εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων δεν έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται σχετική χρεοπίστωση από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προς τους Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν.

7. Η ΡΑΕ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία που αποστέλλονται από τους Προμηθευτές, τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου και την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων. Εάν από τον έλεγχο, η ΡΑΕ διαπιστώσει αποκλίσεις οι οποίες δεν αιτιολογούνται επαρκώς, ενημερώνει την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για το πλήθος των παροχών για τις οποίες πρέπει να προβεί σε επανέλεγχο και εκκαθάριση της χορηγούμενης επιδότησης.

8. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων της παρούσας, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος – Δημοσίευση

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως