Δικαιούχοι άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (ΛΙΧ)

Αριθμ. Οικ. Α-76222/5119 – ΦΕΚ Τεύχος Β 243/02.02.2017
Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων φυσικών και νομικών προσώπων για ταξινόμηση και θέση σε κυκλοφορία Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (ΛΙΧ) αυτοκινήτων.

1. Επιτρέπεται η ταξινόμηση και η θέση σε κυκλοφορία Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων και στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών:
α. Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ) είτε είναι ατομικές επιχειρήσεις, είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957/09-10-2001 (Β 1397) υ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις αριθ. Π3α/Γ.Π.οικ.60428/24-06-2003 (Β 875) και Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ/ΓΠοικ. 10800/526 (Β 965) υπουργικές αποφάσεις.
β. Επαγγελματικών εργαστηρίων που έχουν ως είδος δραστηριότητας την πρωτογενή παραγωγή ή / και τη μεταποίησή της, όπως κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία, τυροκομεία, αλλαντοποιία, κ.λπ. και εδρεύουν σε νησί με μόνιμο πληθυσμό μέχρι 280 κατοίκους.

2. Τα δικαιούμενα πρόσωπα της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης υποβάλλουν στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατά περίπτωση:
α. Απόφαση ή πρακτικό του αρμοδίου οργάνου, κατά το καταστατικό του ενδιαφερόμενου προσώπου, περί της σκοπιμότητας χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
β. Βεβαίωση ή πράξη του αρμοδίου οργάνου, κατά το καταστατικό του ενδιαφερόμενου προσώπου, με περιγραφή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του υπό ταξινόμηση οχήματος (κυβισμός, μικτό βάρος κτλ) και του τρόπου απόκτησης της κυριότητας του οχήματος (δωρεά, αγορά κτλ).
γ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ήτοι απόφαση την αρμόδια υπηρεσία της Οικείας Περιφέρειας με την οποία χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957/09-10-2001 (Β’ 1397) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, όπως αυτή ισχύει, για τα πρόσωπα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης.
δ. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή απαλλαγή από αυτή που να έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Οικείας Περιφέρειας, για τα πρόσωπα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης.
ε. Για τα πρόσωπα της περίπτωσης β της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Οικείας Περιφέρειας θα ελέγχει σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού, εφόσον πληρείται η προϋπόθεση των 280 μόνιμων κατοίκων.

3. Ύστερα από εξέταση της πληρότητας των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, αυτά θα αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών) με έγγραφο του οικείου Περιφερειάρχη στο οποίο θα διατυπώνεται η γνώμη αυτού περί της σκοπιμότητας χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με παράλληλη διαβεβαίωση ότι το εν λόγω πρόσωπο υπάγεται στα δικαιούμενα πρόσωπα της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης. Για την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας λαμβάνεται υπόψη η αναγκαιότητα μεταφοράς επιβατών για την εξυπηρέτηση του σκοπού του προσώπου.

4. Κατά την ταξινόμηση του Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτου και τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων απαιτείται, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίνεται η θέση σε κυκλοφορία του Λ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

5. Η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αναγνώρισης του οχήματος, που χορηγούνται με τη διαδικασία της παρούσης απόφασης ανακαλούνται από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας στην περίπτωση όπου:
α. Διαλυθεί ο φορέας στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου οχήματος, ή παύσει η υπαγωγή του στα δικαιούμενα πρόσωπα, όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 1 της παρούσας.
β. Παύσει η ανάγκη χρήσης του αυτοκινήτου οχήματος.
γ. Διαπιστωθεί χρήση του αυτοκινήτου οχήματος για σκοπό διάφορο από εκείνο για τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία.

6. Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία Λ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στο όνομα των δικαιούχων προσώπων της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης, δύνανται να κυκλοφορούν για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο προσώπων που έχουν άμεση σχέση με το επιτελούμενο παρ’ αυτών έργο και θα οδηγούνται από άτομο που διαθέτει τα εκ του νόμου οριζόμενα προσόντα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.