Παροχή από δικηγόρους και λογιστές υπηρεσιών εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών

Με τον νέο νόμο 4497/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Α 171/13.11.2017) με τίτλο «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η παροχή, από δικηγόρους και λογιστές, εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην περίπτωση εξωδικαστικών εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι, είναι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς με νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η δαπάνη για την κάλυψη της αποζημίωσης των παροχών βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., στον οποίο και εγγράφεται προς τούτο κατ’ έτος ειδική πίστωση.

Νόμος 4497/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 171/13.11.2017
Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 102
Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και των Κ.Ε.Υ.Δ.

παράγραφος 11
11. Μετά το άρθρο 93 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται άρθρο 93Α ως εξής:
«Άρθρο 93Α
Εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
1. Εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται σε εξωδικαστικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων, όπως ο κατά το ν. 3869/2010 προδικαστικός συμβιβασμός ή η προβλεπόμενη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013 προς δικαιούχους οφειλέτες πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιριών του ν. 4354/2015, φορολογικής διοίκησης και φορέων κοινωνικής ασφάλισης από ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους και οικονομολόγους, κατά τους όρους του παρόντος άρθρου.2. Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς με νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3)των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

3. Πάροχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών της παραγράφου 1 είναι, ως προς τις νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικηγόροι, μέλη δικηγορικών συλλόγων της χώρας, και ως προς τις οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστές Α΄ και Β΄ τάξης.

4. Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι πάροχοι της παραγράφου 3 από την υποβολή σχετικής αίτησης ορίζονται μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες σε συγκεκριμένη υπόθεση με πράξη του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από το «Ειδικό Μητρώο Παροχών Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» που τηρείται για το σκοπό αυτόν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και καταρτίζεται ανά κατηγορία συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανά περιφερειακή ενότητα, μετά από έκδοση ετήσιας προσκλήσεως του Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια). Δεν επιτρέπεται οι πάροχοι της παραγράφου 3 να χρεωθούν πάνω από μία αίτηση δικαιούχου, αν προηγουμένως δεν εξαντληθεί η δυνατότητα διορισμού των υπολοίπων εγγεγραμμένων του ανωτέρω μητρώου. Όσοι δε, πάροχοι αρνηθούν να αναλάβουν ή εγκαταλείψουν το έργο τους χωρίς σπουδαίο λόγο διαγράφονται κατά την κρίση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από το τηρούμενο μητρώο.

5. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των δικαιούχων, καθώς και για την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών είναι το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η δαπάνη για την κάλυψη της αποζημίωσης των παρόχων της παραγράφου 3 βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στον οποίον και εγγράφεται προς τούτο κατ’ έτος ειδική πίστωση.6. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα σχετικά δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι διορισμού των παρόχων, συμπεριλαμβανομένης της παύσης ή ανάκλησης των δικηγόρων και των οικονομολόγων, το περιεχόμενο της εξειδικευμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας και το ύψος του ποσού της αποζημίωσης των παρόχων ανάλογα με τη διαδικασία για την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή με άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υποθέσεων, το πλαίσιο και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης των διοριζόμενων παρόχων, η κατάρτιση και λειτουργία του «Ειδικού Μητρώου Παροχών Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου για τη συνδρομή στην παροχή εξειδικευμένης νομικής και οικονομικής συμβουλευτικής σύμφωνα με το παρόν άρθρο.».

ΣχετικάΝόμος 4497/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 171/13.11.2017