ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Πρόσληψη 2 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγ. Παρασκευής

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες