ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. Πρόσληψη 3 ατόμων

274/2014 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου :Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες