Προσλήψεις στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Προσλήψεις στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά τριών (3) υπαλλήλων Υ/Ε Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ΕπιχείρησηςΟι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να τη υποβάλουν είτε αυτοπρόσωπος, είτε µε άλλο εξουσιοδοτούµενο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της Επιχείρησης µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Αρχανών Αστερουσίων. ΠΕΖΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Τ.Κ 70100 (τηλ. επικοινωνίας: 2813401168)

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 20/04/2018 και λήγει την 30/04/2018.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες από 07:30 έως 15:30