Δήμος Άργους Ορεστικού. Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού Νομού Καστοριάς, που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής : Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Άργους Ορεστικού: Διοικητηρίου 35 Τ.Κ. 52200 Άργος Ορεστικό, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Δ. Πρωτόγερου (τηλ. επικοινωνίας: 2467351313).

Προθεσμία υποβολής από 4/7/2014 έως και 14/7/2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω9ΓΠΩΞ7-2ΩΧ/document

Πηγή: Δημοσιογραφικά – ydmed.gov.gr