Πυροσβεστικό Σώμα. Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού

Προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

1. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν αποκλειστικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά έγγραφα με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στο [email protected] κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Δευτέρα 22-04-2024 μέχρι και την ημέρα Κυριακή 12-05-2024, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

2. Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα αποστέλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται με αιτιολογημένη απάντηση.

3. H ημερομηνία υπογραφής της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης και η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου/νης θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ίδια και κατά το χρονικό διάστημα από 22/04/2024 έως και 12/05/2024.

4. Αναλυτικότερα σε ηλεκτρονική μορφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ και ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ