ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ. Πρόσληψη 2 ατόμων

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου