ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ. Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31 Αυγούστου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Αίγινας για το έτος 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2395/26.01.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες