Προσλήψεις στον Δήμο Δελφών – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Δελφών

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (9) ατόμων

3 ΔΕ 29 Οδηγών αυτοκινήτων.
6 ΥΕ 16 εργατών Καθαριότητας.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 26-3-2018 έως τις 30-3-2018, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ρ. Κοντορήγα 12, Τ.Κ 33100 Άμφισσα, υπόψη κας Ευσταθίας Βελαώρα (τηλ. επικοινωνίας:2265072077).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 26-3-2018 έως τις 30-3-2018.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018), στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών, που εδρεύει στην Άμφισσα Ν. Φωκίδας.

2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.

1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ρ. Κοντορήγα 12, Τ.Κ 33100 Άμφισσα, υπόψη κας Ευσταθίας Βελαώρα (τηλ. επικοινωνίας:2265072077).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δελφών και στα καταστήματα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων

Πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018».

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Δήμο Δελφών και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Ρ.Κοντορήγα 12) τηλ.22650 72077 και Fax 22650 79230 μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε (1) ημερήσια και (1) εβδομαδιαία τοπικές εφημερίδες του Νομού Φωκίδας