Προσλήψεις στον Δήμο Δεσκάτης – 3 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Δεσκάτης

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης γνωστοποιεί ότι

Πρόκειται να προβεί , στην πλήρωση των τριών θέσεων ειδικής κατηγορίας προσωπικού και ειδικότερα:Α) στην πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ενός (1) ειδικού συνεργάτη, απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Νομικής , σε θέματα. Νομικής υποστήριξης. . Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.

Β) στην πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ενός (1) ειδικού συνεργάτη απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Γεωπόνων , σε θέματα. Αγροτικής ανάπτυξης . . Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη

Γ) στην πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ενός (1) ειδικού συνεργάτη απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , σε τεχνικά θέματα και θέματα ανάπτυξης Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μύρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

2. Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, με ειδίκευση όπως προσδιορίζεται αντιστοίχως στις παραγράφους Α , Β και Γ ανωτέρω.

3. Εξειδίκευση σε επιστημονικό-επαγγελματικό τομέα , αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.(ή Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α.), που να αποδεικνύεται με ανάλογη ενασχόληση – εμπειρία) με το προ περιγραφόμενο αντικείμενο απασχόλησης .

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

– Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας

Η πλήρωση των θέσεων των ειδικών συνεργατών , θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις.

Οι προσλήψεις θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07.

Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους, έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχει προσληφθεί.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά , για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός δέκα ημερών (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες), από της δημοσιεύσεως της παρούσας στον τύπο, έως 24-09-2018, στον Δήμο Δεσκάτης (αρμόδια Κα Μπαγκράτσα Χρυσούλα , τηλ. 2462351110) τα σχετικά δικαιολογητικά που συνάδουν με τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωσή τους , για την πλήρωση των γενικών προσόντων διορισμού ( α. 11-17 Ν. 3584/07).

Το κείμενο της προκήρυξης