Προσλήψεις στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Προσλήψεις στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Στερεά Ελλάδα 2014- 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ –ΕΚΤ», στον ∆ήµο ∆ιρφύων – Μεσσαπίων που εδρεύει στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης.

1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.
1 ∆Ε ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΟι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, Αβάντων 18, Ψαχνά Ευβοίας, Τ.Κ. 34400, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κ. Μπαρσάκη Σπύρου ( τηλ. επικοινωνίας 22283-50223, 224).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

– – – – –
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι τριών (3) υδρονομέων (για τα αρδευτι­κά δίκτυα Ψαχνών, Μακρυκάπας, Πολιτικών) από 01/05/2017
έως 30/11/2017

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Να είναι από 23 έως 60 ετών.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας για την οποία υποβάλλουν την αίτηση (βεβαίωση μόνιμης Κατοικίας).
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημόσιου υπαλλήλου, εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων (Δ/νση: Αβάντων 18, τηλ: 2228350223), αρμόδιος υπάλληλος, Μπαρσάκης Σπυρίδων, μέσα σε προθεσμία (10) ημερών, ήτοι από 21/4/2017 έως 02/05/2017.