ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ. Πρόσληψη 11 ατόμων

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με διάρκειας έως δύο(2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες