Υποτροφίες σε αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Αριθμ. 110753/Κ1 – ΦΕΚ B 1553 – 23.07.2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 208068/Κ1/19−12−2014 κοινής Υπουργικής απόφασης «Υποτροφίες σε Αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 − 2013» (Β 3598).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 208068/Κ1/19−12−2014 Κοινή Υπουργική απόφαση «Υποτροφίες σε Αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 − 2013» (Β ́ 3598) ως εξής:

1. Στο τέλος της περίπτωσης (ii) της παρ. 1 του Άρθρου 2 της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής απόφασης προστίθεται η φράση «ή μόνιμοι κάτοικοι εντός των άνω περιφερειών εάν είναι μετανάστες».

2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 3 της περίπτωσης Α της παρ. 1 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής Υπουργικής απόφασης προστίθεται η φράση «Για τους μετανάστες: μόνιμοι κάτοικοι εντός των περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 2».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι την ολοκλήρωση / λήξη της πράξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

———————-

Αριθμ. 208068/Κ1 – ΦΕΚ B 3598 – 31.12.2014
Υποτροφίες σε αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007 − 2013