Το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κάμερα βιντεοεπιτήρησης

Το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κάμερα βιντεοεπιτήρησης

Το δημόσιο σχολείο δεν έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης κατά τις ώρες που λειτουργεί
Όπως προκύπτει από την εφαρμοστέα νομοθεσία, το Υπουργείο Παιδείας δια των σχολικών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του, δεν θεωρείται υπεύθυνο επεξεργασίας για τα δεδομένα ήχου και εικόνας των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης που εγκαθίστανται σε σχολικούς χώρους και λειτουργούν αποκλειστικά εκτός του χρόνου λειτουργίας των σχολείων διότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, δεν έχει αρμοδιότητα καθορισμού του σκοπού και του τρόπου της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, ούτε και εν τοις πράγμασι λαμβάνει κάποια σχετική απόφαση ή προβαίνει σε σχετική επεξεργασία, δεδομένου ότι, κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι αρμοδιότητες συντήρησης, καθαριότητας και φύλαξης ανήκουν στους Δήμους.

Εξάλλου, στο άρθρο 204 παρ. 8 του νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ Α), ορίζεται ότι: «Η καταγραφή ήχου ή εικόνας μέσω τέτοιων συστημάτων, εγκατεστημένων στους χώρους των ως άνω δημόσιων σχολικών μονάδων από τους Δήμους, επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς τους για φύλαξη των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με την υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Στ ́ του Κεφαλαίου Ι ́ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (νόμου 3463/2006, Α 114), μόνο κατά τον χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων».

Συνεπώς, ένα δημόσιο σχολείο δεν έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης κατά τις ώρες που αυτό λειτουργεί, ενώ κατά τις ώρες μη λειτουργίας της σχολικής μονάδας εκάστοτε δήμος έχει αρμοδιότητα για την προστασία του χώρου και άρα μόνο αυτός μπορεί να αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αθήνα, 10-09-2019
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6122/10-09-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός 21/2019