Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου

Ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου
Αριθμ. 81351 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5153/16.11.2018
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε: α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, σε δυο (2) άτομα,

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αποδοχή της σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δ.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.

Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 15η Μαΐου και 15η Νοεμβρίου κάθε έτους,

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μηνός, βάσει του παρουσιολογίου, κατόπιν εντάλματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Ο Δήμος Αγρινίου αναρτά στην ιστοσελίδα του σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, που θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε δικηγορικό σύλλογο της περιφέρειας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης, υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, στην οποία δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου,

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και

δ) ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.Επίσης, στην αίτηση επισυνάπτουν α) υπεύθυνη δήλωση περί μη συμπλήρωσης της προβλεπόμενης 18μήνης άσκησης πριν το πέρας της 6μηνιαίας άσκησης στο Δήμο, β) βεβαίωση δικηγορικού συλλόγου από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησης και γ) φωτοτυπία της ταυτότητας ασκουμένου.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψήφιων που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Αγρινίου. Οι επιλεγέντες, τα ονόματα των οποίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα πρέπει να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Yπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και γενικά της άσκησης, είναι οι εκάστοτε υπηρετούντες στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου δικηγόροι.

Δ. Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται στους ασκούμενους δικηγόρους βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από το Δήμαρχο Αγρινίου ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, κατόπιν εισήγησης των δικηγόρων  της Νομικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως