Πρόσληψη πτυχιούχων στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Πρόσληψη πτυχιούχων στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στην εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ»
Αριθμ. ΔΙΔΚ/43979 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5462/06.12.2018
Καθορισμός απαιτούμενων ανά ειδικότητα προσόντων, κριτηρίων κατάταξης, προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και τρόπος υποβολής τους, απαιτούμενων δικαιολογητικών και αναγκαίων λεπτομερειών της παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265), όπως ισχύει, για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ΑΕ»

Με την παρούσα καθορίζονται:

α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα,

β) τα κριτήρια κατάταξης,

γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους,

δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στην εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

1. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

3. Γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

4. Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους ομογενείς και ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

5. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, αντίστοιχα με το κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 του ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
6. Να κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας) και τα μη  υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα προσόντα/ιδιότητες που δηλώνουν στην αίτηση, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους – εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής.

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα κατάταξης υποχρεούνται να προσκομίσουν άπαξ, ανάλογα με τους κωδικούς θέσεις που έχουν αιτηθεί, τα απαιτούμενα για τον έλεγχο δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αίτησής τους και δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων

Το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙΔΚ/43979 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5462/06.12.2018