Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

201 Γ.Ν. Κιλκίς – Οργανική Μονάδα Κιλκίς Δήμος Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) *ΔΕ Μαγείρων Από την υπογραφή της σύμβασης (πριν τις 31-12-2019) και έως 12 μήνες (πλήρης απασχόληση κυκλικό ωράριο) 2

202 Γ.Ν. Κιλκίς – Οργανική Μονάδα Κιλκίς Δήμος Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) * ΥΕ Βοηθός Μαγείρων Από την υπογραφή της σύμβασης (πριν τις 31-12-2019) και έως 12 μήνες (πλήρης απασχόληση κυκλικό ωράριο) 1

203 Γ.Ν. Κιλκίς – Οργανική Μονάδα Κιλκίς Δήμος Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) * ΥΕ Τραπεζοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης (πριν τις 31-12-2019) και έως 12 μήνες (τετράωρη απασχόληση κυκλικό ωράριο) 4

204 Γ.Ν. Κιλκίς – Οργανική Μονάδα Κιλκίς Δήμος Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) * ΥΕ Τραπεζοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης (πριν τις 31-12-2019) και έως 12 μήνες (πλήρης απασχόληση κυκλικό ωράριο) 1

205 Γ.Ν. Κιλκίς – Οργανική Μονάδα Κιλκίς Δήμος Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) * ΥΕ Λαντζέρηδων Από την υπογραφή της σύμβασης (πριν τις 31-12-2019) και έως 12 μήνες (τετράωρη απασχόληση κυκλικό ωράριο) 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2341351630 ).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κιλκίς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη