Προστατευόμενοι του ν. 2643/1998. Πίνακες τοποθέτησης

Προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τέκνα αυτών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και τέκνα τους, ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου κλπ). Πίνακες τοποθέτησης

ΟΑΕΔ
Αθήνα, 27/10/2017

Δημοσιοποίηση πινάκων τοποθετήσεων επιλαχόντων υπαγόμενων στην προστασία του Ν.2643/1998 των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών: Ν. Αττικής, Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας και ΚΠΑ2 Τρίπολης.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι, σήμερα Παρασκευή 27/10/2017, αναρτήθηκαν από τις ακόλουθες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν.2643/1998, οι πίνακες τοποθετήσεων επιλαχόντων στις παρακάτω αναφερόμενες προκηρύξεις, προστατευομένων του νόμου αυτού (όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τέκνα αυτών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και τέκνα τους, ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου, κλπ), ως εξής:Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998 Προκήρυξη Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ για την οποία εκδίδονται οι αποφάσεις τοποθέτησης Έδρα της Επιτροπής, όπου θα γίνει η ανάρτηση των αποφάσεων τοποθέτησης
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 27140/24-12-2014 Προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Δ. Αττικής και Νήσων Περιφερειακή Δ/νση Ο.Α.Ε.Δ. Αττικής και Νήσων, Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12424/24-12-2014 Προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Δ. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Δ/νση Ο.Α.Ε.Δ. Κ. και Δ. Μακεδονίας, Δωδεκανήσου 10Α, Θεσσαλονίκη
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13420/29-12-2014 Προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας Περιφερειακή Δ/νση ΟΑΕΔ Θεσσαλίας, Ερμογένους 10, Λάρισα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

(ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

8586/29-12-2014 Προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Τρίπολης ΟΑΕΔ, ΚΠΑ2 Τρίπολης,

Τέρμα Καραϊσκάκη, Περιοχή Σέχι, Άγιος Γεώργιος, Τρίπολη

Οι αποφάσεις τοποθέτησης των ως άνω Επιτροπών, ελήφθησαν μετά τη μη αποδοχή, από τους επιτυχόντες στις αντίστοιχες θέσεις, της τοποθέτησής τους.

Οι αντίστοιχοι πίνακες τοποθέτησης θα αναρτηθούν σήμερα και στoν ιστότοπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Οι σχετικές ειδοποιήσεις προς τους προστατευόμενους που τοποθετούνται θα αποσταλούν με συστημένες επιστολές.

Κατά των παραπάνω αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών, μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν.2643/98, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των Πινάκων Τοποθετήσεων.

Η ενδικοφανής προσφυγή αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ενδίκου βοηθήματος.

Πίνακες τοποθέτησης

Πατήστε στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή, για να κατεβάσετε τους αντίστοιχους πίνακες τοποθέτησης.

Ν. Αττικής

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλία

Πελοποννήσου (ΚΠΑ2 Τρίπολης)ΟΑΕΔ
Αθήνα, 26-7-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημοσιοποίηση πινάκων τοποθέτησης υπαγόμενων στην προστασία του Ν. 2643/1998 των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών: Ν. Αττικής, Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Κρήτης, ΚΠΑ2 Κομοτηνής, ΚΠΑ2 Λαμίας, ΚΠΑ2 Τρίπολης και ΚΠΑ2 Ρόδου

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 26/07/2017, αναρτήθηκαν από τις ακόλουθες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, οι πίνακες τοποθέτησης προστατευομένων του νόμου αυτού (όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τέκνα αυτών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και τέκνα τους, ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου, κλπ), ως εξής:

Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 Προκήρυξη Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ για την οποία εκδίδονται οι αποφάσεις τοποθέτησης Έδρα της Επιτροπής, όπου θα γίνει η ανάρτηση των αποφάσεων τοποθέτησης
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 27140/24-12-2014 Προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ο.Α.Ε.Δ. Αττικής και Νήσων Περιφερειακή Δ/νση Ο.Α.Ε.Δ. Αττικής και Νήσων,

Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

με έδρα την Καβάλα

12650/24-12-2014 Προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Περιφερειακή Δ/νση Ο.Α.Ε.Δ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

Περιγιάλι 2, Καβάλα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13420/29-12-2014 Προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας Περιφερειακή Δ/νση ΟΑΕΔ Θεσσαλίας,

Ερμογένους 10, Λάρισα

ΚΡΗΤΗΣ 6226/3628/24-12-2014 Προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΔ Κρήτης Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΑΕΔ Κρήτης,

Λ. Κνωσού & Νάθενα Γωνία, 255Β, Ηράκλειο

ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11856/29-12-2014 Προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Κομοτηνής ΟΑΕΔ, ΚΠΑ2 Κομοτηνής,

Χίλια Δένδρα, Κομοτηνή

ΚΠΑ2 ΛΑΜΙΑΣ 12302/29-12-2014 Προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Λαμίας ΟΑΕΔ, ΚΠΑ2 Λαμίας,

Στυλίδος 93, Λαμία

ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 8586/29-12-2014 Προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Τρίπολης ΟΑΕΔ, ΚΠΑ2 Τρίπολης,

Τέρμα Καραϊσκάκη, Περιοχή Σέχι, Άγιος Γεώργιος, Τρίπολη

ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ 13556/24-12-2014 Προκήρυξη του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Ρόδου ΟΑΕΔ, ΚΠΑ2 Ρόδου,

Θ. Σοφούλη 93, Ρόδος

Οι αποφάσεις τοποθέτησης, των ως άνω Επιτροπών, θα αναρτηθούν και στoν ιστότοπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Οι σχετικές ειδοποιήσεις προς τους προστατευόμενους που τοποθετούνται θα αποσταλούν με συστημένες επιστολές.

Κατά των Αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν.2643/98, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των Πινάκων Τοποθετήσεων, δηλαδή από 27/07/2017 έως 25/08/2017

Πίνακες τοποθέτησης

Πατήστε στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή, για να κατεβάσετε τους αντίστοιχους πίνακες τοποθέτησης.

Ν. Αττικής

Αν. Μακεδονία και Θράκη

Θεσσαλία

Κρήτη

ΚΠΑ2 Κομοτηνής

ΚΠΑ2 Λαμίας

ΚΠΑ2 Τρίπολης

ΚΠΑ2 Ρόδου

– – – – –
ΟΑΕΔ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 11-07-2017

Δημοσιοποίηση πινάκων τοποθέτησης υπαγόμενων στην προστασία του Ν. 2643/98 των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών: Κ. Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, ΚΠΑ2 Κοζάνης, ΚΠΑ2 Σύρου και ΚΠΑ 2 Μυτιλήνης

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι, σήμερα Τρίτη 11/07/2017, αναρτήθηκαν από τις ακόλουθες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, οι πίνακες τοποθέτησης προστατευομένων του νόμου αυτού (όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τέκνα αυτών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και τέκνα τους, ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου, κλπ)

Οι σχετικές ειδοποιήσεις προς τους προστατευόμενους που τοποθετούνται θα αποσταλούν με συστημένες επιστολές.

Κατά των Αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν.2643/98, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των Πινάκων Τοποθετήσεων, δηλαδή από 12/07/2017 έως 10/08/2017.

Θα ακολουθήσουν εντός του Ιουλίου 2017 ανακοινώσεις και για τις υπόλοιπες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του ν. 2643/1998.

Πίνακες τοποθέτησης

Κεντρική Μακεδονία

Πελοπόννησος

Ήπειρος

ΚΠΑ2 Κοζάνης

ΚΠΑ2 Σύρου

ΚΠΑ2 Μυτιλήνης