Προσλήψεις στον Δήμο Ρήγα Φεραίου – 13 θέσεις εργασίας

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δημοτικού Νομικού Προσώπου, που εδρεύει στο Βελεστίνο Μαγνησίας, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού  Δεκατριών (13) ατόμων, για της εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων:

4  Εκπαιδευτικό προσωπικό – Παιδαγωγοί (Δάσκαλοι).
3  Εκπαιδευτικό προσωπικό – Φιλόλογοι.
2  Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
1  Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Πληροφορικής.
1  Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Μουσικής.
1  Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Μουσικής.
1  Εκπαιδευτικό – Εκπαιδευτές Κοσμηματολογίας.

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία:«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στα γραφεία αυτού, στο Δημαρχείο Ρήγα Φεραίου (ισόγεια αίθουσα) – Πεζόδρομος Βελεστίνου – ΤΚ 37500, τηλέφωνο 24253-50213 – αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του Νομού Μαγνησίας.