Προσλήψεις στον δήμο Ευρώτα – 12 θέσεις εργασίας

Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» – συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της με αντικείμενο την απασχόληση στα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ευρώτα.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν συνολικά δώδεκα [12] άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες και για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31 Ιουλίου 2018:

2  Παιδαγωγοί.

2  Νηπιαγωγοί.

1  Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας.

1  Καθηγητής Φυσικής Αγωγής.

2  Φιλόλογοι.

1  Μαθηματικός.

1  Μουσικός.

2  Προσωπικό Καθαριότητας – Βοηθητικών εργασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» Κωνσταντίνου Σκάλκου 15, Σκάλα Λακωνίας, ΤΚ 23051.(τηλ. επικοινωνίας: 2735360024).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ευρώτα, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή µη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.