Προσλήψεις στον Δήμο Τήνου – 8 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Τήνου, που εδρεύει στην Τήνο Ν. Κυκλάδων και συγκεκριµένα

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΥΔΑΤΟΣ)

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ, Ευαγγελιστρίας 72, Τ.Κ. 84200, Τήνος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Σωτηρίας Καλογερά (τηλ. επικοινωνίας: 2283360114).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του Νομού Κυκλάδων ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τήνου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.