Πρόσληψη 7 ατόμων στο δήμο Ηγουμενίτσας

Πρόσληψη 7 ατόμων στο δήμο Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή επτά (07) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας , για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας4 Εργάτες/εργάτριες Καθαριότητας ΥΕ

2 Χειριστές Μηχανημάτων έργου φορτωτή – εκσκαφέα

1 Οδηγοί φορτηγών απορριμματοφόρων

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

3. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου στο Γραφείο Προσωπικού από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για δέκα ημέρες από την 19-7-2018 έως και την 27-7-2018 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία.