Δήμος Καρδίτσας. Πρόσληψη δικηγόρου

Πλήρωση με επιλογή μιας (1) ειδικής θέσης Δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας, με έμμισθη εντολή στο Δήμο Καρδίτσας