Προσλήψεις στο δήμο Καστοριάς

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων που θα απασχοληθούν για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Καστοριάς (Γραφείο 13 – Α όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αίτηση (χορηγείται από το δήμο).

3. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το δήμο).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 21-04-2017 μέχρι και τη 28-04-2017