Προσλήψεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προσλήψεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, πενήντα (50) ατόμων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων (Κτίριο Αίγλη) στην ΤΚ Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ α/α Αριθμός ατόμων Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

1 Οκτώ (8) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Δύο (2) μήνες

2 Δύο (2) ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού Δύο (2) μήνες

3 Τρεις (3) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Δύο (2) μήνες

4 Τρεις (3) ΠΕ Δασκάλων Δύο (2) μήνες

5 Ένας (1) ΠΕ Ψυχολόγων Δύο (2) μήνες

6 Ένα (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Δύο (2) μήνες

7 Ένας (1) ΠΕ Φιλολόγων Δύο (2) μήνες

8 Ένας (1) ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας Δύο (2) μήνες

9 Ένας (1) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δύο (2) μήνες

10 Δύο (2) ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής Δύο (2) μήνες

11 Δύο (2) ΔΕ Νοσηλευτών Δύο (2) μήνες

12 Δύο (2) ΔΕ Οδηγών Γ ΄ ή Δ ΄ κατηγορίας Δύο (2) μήνες

13 Ένας (1) ΔΕ Οδηγών Δ ΄ ή Ε ΄ κατηγορίας Δύο (2) μήνες

14 Τρεις (3) ΔΕ Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών Δύο (2) μήνες

15 Έξι (6) ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό Δύο (2) μήνες

16 Επτά (7) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας Δύο (2) μήνες

17 Έξι (6) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων Δύο (2) μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2, Λαμία Τ.Κ. 35132 (Τμήμα Προσωπικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: 22313-54709, 22313-54708).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 14/11/2018 έως και 20/11/2018.

Η προκήρυξη