Προσλήψεις στον Δήμο Κορυδαλλού – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Κορυδαλλού

1. Ο Δήμος Κορυδαλλού προτίθεται να προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του, που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (πυρασφάλεια).2. Όσοι ενδιαφέρονται να καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις, καλούνται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (29.06.2018) και μέχρι και την Δευτέρα 09.07.2018, να υποβάλλουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Γρ. Λαμπράκη 240) αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία),

– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής τους ταυτότητας,

– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, όπως προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (διατίθεται από την υπηρεσία).

– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν προσληφθεί με σύμβαση συναφθείσα δυνάμει του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εντός του ίδιου δωδεκαμήνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών, διάρκειας 2 ή 3 μηνών (διατίθεται από την υπηρεσία).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προσωπικού (Γρ. Λαμπράκη 240, τηλ. 210.4990415 – 416), κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες.

Η παρούσα να αναρτηθεί, με αποδεικτικό, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορυδαλλού www.korydallos.gr

 

 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017 – 2018) στο Δήμο Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό του νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

1 ΠΕ Ψυχολόγων.
8 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.
2 ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Δήμος Κορυδαλλού, Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ.18122 Κορυδαλλός Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Ε. Αποστολίδου (τηλ. 210.4990414, -415).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την Κυριακή 05.11.2017 και λήγει την Τρίτη 14.11.2017.