Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Λαμιέων

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Λαμιέων

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Λαμιέων με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη και η μέριμνα της δικαστικής και εξώδικης προστασίας του Δήμου Λαμιέων, καθώς και η επιμέλεια της διεξαγωγής των δικών με διάδικο τον Δήμο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Λαμιέων (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 35100, υπεύθυνη κα Κωνσταντίνα Τσούμα, τηλ. 22313-51027 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο Λαμίας, Εφημερίδα «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»:

i. Αίτηση.

ii. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

iii. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

iv. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας παρ’ Εφέταις.

v. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

vi. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».

Ενδιαφερόμενοι δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στο Δήμο, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση δε αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

vii. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου και ειδικότερα στο χειρισμό υποθέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

viii. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. ix. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/07 και του Κώδικα Δικηγόρων.

x. Τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος με την αίτηση συμμετοχής του.

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

 

Η προκήρυξη