ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. Πρόσληψη ναυαγοσώστη

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, για την κάλυψη (1) θέσεως ειδικής κατηγορίας, (ναυαγοσώστης), του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Το κείμενο της προκήρυξης