ΑΣΕΠ. Πρόσληψη πτυχιούχων σε μόνιμες θέσεις της ΕΕΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΕΔΑ)

Γνωστοποιείται ότι, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, Πρόσκληση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4780/2021.

Η υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 έως και Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected], με θέμα: «Αίτηση υποψηφιότητας για θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην ΕΕΔΑ της/του [ονοματεπώνυμο]».

Το έντυπο – Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΑ, www.nchr.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ανωτέρω Πρόσκληση μπορείτε να απευθύνεστε, αποκλειστικά και μόνο, στη Γραμματεία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) (τηλ. 210 72 33 221).

Η Δημόσια Πρόσκληση ΕΕΔΑ